L1NDA’s uitzendbureau Gebruikersvoorwaarden – werknemers

Inleiding

MyL1NDA is het besloten gedeelte van de website van L1NDA’s uitzendbureau, beschikbaar via de website als je een account hebt. De website wordt beschikbaar gesteld door L1NDA Connect B.V. (hierna genoemd: “L1NDA’s uitzendbureau”).

Met een account kan je – onder meer – op vacatures reageren, je sollicitaties bekijken en je gegevens inzien en beheren. Ga je via L1NDA’s uitzendbureau aan de slag bij één van onze opdrachtgevers, dan heb je via jouw account tot twee jaar na einde van je dienstverband toegang tot relevante informatie in verband met je werkzaamheden, waaronder de bevestiging(en) van je uitzendovereenkomst(en) en/of je salaris- en jaaropgave. Ziekmeldingen en urenverantwoording gaan ook via je account in L1NDA’s uitzendbureau.

Het aanmaken van een account is zowel voor jou als voor L1NDA’s uitzendbureau geheel vrijblijvend. Het verplicht je niet om werk te accepteren en het verplicht L1NDA’s uitzendbureau niet om je werk aan te bieden. Heb je gesolliciteerd of is voor of door jou een account aangemaakt, dan gaan we er wel van uit dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk en dat we dus – mondeling, schriftelijk en/of digitaal – contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, waaronder ook het updaten/aanvullen van je profiel. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is jouw profiel zichtbaar voor – en kan je benaderd worden door – (dochtermaatschappijen van) L1NDA B.V.

 

1. Toepasselijkheid

1.1

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van L1NDA’s uitzendbureau door natuurlijke personen, niet zijnde (potentiële) opdrachtgevers van L1NDA’s uitzendbureau. Zij vormen de basis waarop je toegang krijgt en gebruik mag maken van L1NDA’s uitzendbureau. L1NDA’s uitzendbureau vraagt je de gebruikersvoorwaarden te lezen en te accorderen voordat je toegang krijgt en gebruik kunt maken van je account op L1NDA’s uitzendbureau. Je kunt de Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.

 

1.2

L1NDA’s uitzendbureau behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen. L1NDA’s uitzendbureau zal de aangepaste voorwaarden op deze website plaatsen. Bij gebruik van L1NDA’s uitzendbureau zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website van toepassing.

 

1.3

Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van specifieke tussen jou en L1NDA’s uitzendbureau overeengekomen of overeen te komen voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarden van een uitzendovereenkomst.

 

1.4

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan L1NDA’s uitzendbureau er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan L1NDA’s uitzendbureau instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. L1NDA’s uitzendbureau sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, met uitzondering van voor zover sprake is van opzet of grove schuld van L1NDA’s uitzendbureau.

 

1.5

L1NDA’s uitzendbureau is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt L1NDA’s uitzendbureau zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

 

1.6

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die L1NDA’s uitzendbureau, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Onverminderd haar overige rechten behoudt L1NDA’s uitzendbureau zich het recht voor om je zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien je niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens L1NDA’s uitzendbureau of derden.

 

2. Toegang tot L1NDA’s uitzendbureau

2.1

Voor het gebruik van de persoonlijke omgeving van L1NDA’s uitzendbureau is een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna: ‘accountgegevens’) nodig. Als je een account hebt aangemaakt, ontvang je een e-mail met “bevestig je e-mailadres”. Het gebruik van de accountgegevens is strikt persoonlijk. Je dient je accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Als je reden hebt om aan te nemen dat derden je accountgegevens kennen, wijzig dan direct je wachtwoord.

 

3. Profiel op L1NDA’s uitzendbureau

3.1

Jouw profiel gebruiken wij om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op jouw wensen, voorkeuren en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd. Jouw profiel is opgebouwd uit de gegevens die je bij ons achterlaat en selecties die je zelf maakt. Ook kunnen we jouw zoekgedrag gebruiken om je beter op weg te helpen. Jouw gegevens kun je inzien en aanpassen. Hoe beter jouw profiel is ingevuld, hoe beter we je kunnen helpen. Zorg in ieder geval dat je gegevens correct zijn en up-to-date. Heb je vragen dan kun je contact opnemen met de contactpersoon vermeld op de website.

 

3.2

Wil je dat je account en daarmee je profiel verwijderd wordt? Dan dien je contact op te nemen met Support via support@L1NDA.nl. Je komt dan niet meer voor in het actieve bestand en wordt niet meer benaderd en bemiddeld. Na drie maanden worden je gegevens definitief verwijderd. Als je account is verwijderd zal je in de toekomst als je wilt solliciteren bij L1NDA’s uitzendbureau een nieuw profiel moeten aanmaken.

Als je twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij na twee jaar je gegevens verwijderen. Hiervan word je van tevoren op de hoogte gesteld.

 

Als je hebt gewerkt voor L1NDA’s uitzendbureau gelden andere bewaartermijnen. In dat geval zijn je gegevens tot twee jaar na einde dienstverband in je account zichtbaar. Deze persoonsgegevens worden vervolgens na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Bepaalde persoonsgegevens zijn onder voorwaarden ten behoeve van bijv. claims, audits (5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscale verplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar) langer beschikbaar voor L1NDA’s uitzendbureau.

Als je nog niet wil dat jouw account na twee jaar wordt verwijderd dan kun je dat voorkomen door: jouw profiel bij te werken, je beschikbaarheid aan te geven of door gericht te solliciteren op een vacature. Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor L1NDA’s uitzendbureau overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen. Lees hier meer over in onze Privacystatement.

 

3.3

L1NDA’s uitzendbureau behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, als je je niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden of de wet. Daarnaast is L1NDA’s uitzendbureau gerechtigd je account(s) te sluiten indien je een bepaalde tijd geen gebruik meer hebt gemaakt van je account, uit dienst bent bij L1NDA’s uitzendbureau en/of niet meer bij L1NDA’s uitzendbureau staat ingeschreven voor tijdelijk werk.

 

4. Gebruik van L1NDA’s uitzendbureau

4.1

Je dient je bij het gebruik van L1NDA’s uitzendbureau te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden en alle instructies van L1NDA’s uitzendbureau – op je account, per e-mail of anderszins beschikbaar gesteld – met betrekking tot het gebruik van L1NDA’s uitzendbureau. Daarnaast dien je de gebruiksinstructies regelmatig door te nemen in verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop. De gebruiksregels zijn van toepassing op werken via L1NDA’s uitzendbureau.

 

4.2

Toegang tot en gebruik van een account op L1NDA’s uitzendbureau voor werknemers is voorbehouden aan natuurlijke personen als bedoeld in artikel 1.1, die op zoek zijn naar of geïnteresseerd zijn in (ander) werk voor henzelf. (De informatie op) je account op L1NDA’s uitzendbureau is uitsluitend bestemd voor eigen persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan een account op L1NDA’s uitzendbureau aan te maken onder een valse naam en/of het account oneigenlijk te gebruiken, bijvoorbeeld om nadere informatie over vacatures te verkrijgen en die aan te wenden om buiten L1NDA’s uitzendbureau om bij de betreffende opdrachtgever te solliciteren of eigen kandidaten voor te stellen.

 

4.3

Je account op L1NDA’s uitzendbureau wordt gebruikt voor elektronische opgave en uitwisseling van gegevens met betrekking tot alle eventueel met jou te sluiten uitzendovereenkomsten en wijzigingen daarin en andere voor de uitzending relevante informatie, zoals bijvoorbeeld je beschikbaarheid en de uren waarop je bent ingeroosterd. We verwachten dat je de gegevens in je account op L1NDA’s uitzendbureau regelmatig bijwerkt en daar waar nodig tijdig reageert.

 

4.4

Je kan L1NDA’s uitzendbureau niet gebruiken als opslagplaats van unieke gegevens of back-up daarvan. De informatie in je account op L1NDA’s uitzendbureau wordt niet onbeperkt voor je getoond en bewaard. Je dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van gegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van op jou rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst.

 

5. Werking en beschikbaarheid L1NDA’s uitzendbureau

5.1

L1NDA’s uitzendbureau zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van de website L1NDA’s uitzendbureau te waarborgen. L1NDA’s uitzendbureau staat echter niet in voor de ongestoorde werking en beschikbaarheid van je account op L1NDA’s uitzendbureau. L1NDA’s uitzendbureau is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van je account door overmacht (waaronder begrepen storingen op het internet of andere verbinding, storingen van je telefoon of besturingssysteemhacking, denial of service attacks) en/of door handelen of nalaten van jou zelf of door jou ingeschakelde derden en sluit iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

 

5.2

Meld storingen direct aan L1NDA’s uitzendbureau via support@l1nda.nl. Je bent gehouden medewerking te verlenen aan een eventueel storingsonderzoek.

 

5.3

L1NDA’s uitzendbureau is gerechtigd (maar niet verplicht) om de website L1NDA’s uitzendbureau aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. L1NDA’s uitzendbureau zal je, waar nodig en mogelijk, vooraf informeren over aanpassingen, die een wezenlijke impact hebben op jouw samenwerking met L1NDA’s uitzendbureau.

 

5.4

L1NDA’s uitzendbureau kan digitaal of anderszins ondersteuning geven bij het gebruik van de website L1NDA’s uitzendbureau. Zij is daartoe echter niet verplicht.

 

6. Informatie op L1NDA’s uitzendbureau

6.1

Indien je via de website of per e-mail informatie aan L1NDA’s uitzendbureau doorgeeft ben je er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. L1NDA’s uitzendbureau mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. L1NDA’s uitzendbureau is bevoegd maar niet verplicht om informatie waaronder informatie van gebruikers, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.

 

6.2

Ten aanzien van de inhoud van de door jou verzonden/ge-uploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door L1NDA’s uitzendbureau is de registratie hiervan in de systemen van L1NDA’s uitzendbureau beslissend.

 

6.3

Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of – naar de mening van L1NDA’s uitzendbureau – onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. L1NDA’s uitzendbureau behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

 

7. Beveiliging

7.1

De gegevens die je bij ons achterlaat, beveiligen we met de modernste technieken om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in L1NDA’s uitzendbureau te voorkomen. In ieder geval worden de volgende maatregelen genomen:

  1. de computer hardware waarop de gegevens van gebruikers worden opgeslagen, zal worden geplaatst in ruimtes waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben en die beveiligd zijn met branddetectieapparatuur en een toegangscontrolesysteem;
  2. L1NDA’s uitzendbureau maakt gebruik van antivirus programma’s en encryptie om gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;
  3. L1NDA’s uitzendbureau gebruikt zogenaamde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en binnen L1NDA’s uitzendbureau toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens.

 

7.2

Het is helaas niet mogelijk om volledig uit te sluiten dat jouw gegevens onbevoegd en/of onrechtmatig worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan. L1NDA’s uitzendbureau aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid als jouw gegevens, ondanks de genomen maatregelen, ongewild worden aangetast of verloren gaan dan wel onrechtmatig of onbevoegd worden ingezien en/of, tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van L1NDA’s uitzendbureau.

 

8. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar je via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan L1NDA’s uitzendbureau of haar licentiegevers. L1NDA’s uitzendbureau verstrekt je een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die L1NDA’s uitzendbureau via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van L1NDA’s uitzendbureau, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken.

9. Privacy

Via L1NDA’s uitzendbureau en bij het aanmaken van een account voor L1NDA’s uitzendbureau wordt vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. L1NDA’s uitzendbureau zal je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen overeenkomstig het Privacystatement. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via jouw contactpersoon. Meer informatie vind je in onze Privacystatement.

 

10. Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de gebruikersvoorwaarden, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.