L1NDA Privacy Statement

 

Algemeen

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van L1NDA, gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de KvK onder nummer 57861765, worden de door je verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. Als je L1NDA diensten gebruikt en hierbij de persoonlijke data van je personeel deelt, ben je de verantwoordelijke en is L1NDA verwerker. L1NDA behandelt alle persoonsgegevens met vertrouwelijkheid.

 

Gegevensverwerking

Als je de website van L1NDA bezoekt, wordt een aantal van je persoonsgegevens verwerkt. L1NDA registreert het IP-adres, installeert cookies in je browser en registreert klikgedrag en navigatie van bezoekers van de website van L1NDA. Als je gebruik maakt van de diensten van L1NDA, worden je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en eventuele interesses opgeslagen.

 

Cookiebeleid

L1NDA gaat zorgvuldig om met gegevens die geregistreerd zijn vanaf de website. Wij verkopen of verspreiden geen e-mailadressen en slaan deze enkel op wanneer bezoekers informatie zelf invullen via contactformulieren. Wanneer er naar aanleiding van het invullen van een formulier een commerciële boodschap wordt verzonden naar bezoekers, biedt L1NDA te allen tijde een opt-out mogelijkheid.

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser. Hoe je dit moet doen, kun je vinden op de ​​website van de Consumentenbond​​. Als je ervoor kiest om geen cookies van L1NDA te accepteren, kan de dienst minder goed werken, of kunnen sommige functionaliteiten van de site niet beschikbaar zijn.

 

Functionele cookies: Dit zijn cookies die nodig zijn om de site en de daar bijbehorende dienst te kunnen bieden. L1NDA maakt gebruik van cookies die de taalvoorkeuren vastleggen en instellingen en voorkeuren onthouden, zoals de domeinnaam van gebruikers onthoudt zodat zij kunnen inloggen. Ook maakt L1NDA gebruik van de cookie van ​Adobe TypeKit​​ om de lay out van de website correct weer te geven.

 

Analytische cookies: Via Google Analytics worden door L1NDA geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website verzameld. Met pseudonimiseren worden persoonsgegevens getransformeerd in een dataset die niet meer direct herleidbaar is tot een persoon. Om dit te doen worden de direct identificeerbare elementen van een persoonsgegeven weggehaald, zoals de naam, of de dataset wordt omgecodeerd tot een nummer.

Zo kunnen wij zien waar bezoekers vandaan komen en hoe zij de website gebruiken. Deze informatie wordt door L1NDA gebruikt om de werking van de website te optimaliseren. Informatie verzameld in Google Analytics wordt voor maximaal 26 maanden opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. L1NDA heeft hier geen invloed op. Google mag data die verwerkt is over L1NDA klanten niet gebruiken voor andere Google-diensten. L1NDA maakt gebruik van Google Tag Manager om tags te plaatsen op de site en deze vervolgens aan te passen en te beheren. In Google Tag Manager worden alle losse tags verzameld. Google Tag Manager helpt om de analyse in Google Analytics mogelijk te maken.

Lees hier meer over het ​​privacybeleid van Google​​, het ​​privacybeleid van Google Analytics en het ​​privacybeleid van Google Tag Manager​​.

 

Tracking cookies

Klantinteractie: Om interactie met bezoekers van de website mogelijk te maken, maakt L1NDA gebruik van de cookies van Hubspot. Deze cookies registreren: pagina bezoeken en ingevulde formulieren.

L1NDA maakt van deze informatie slechts gebruik om het gebruik van website te optimaliseren en om gebruikers zo goed mogelijk te helpen.

 

Sociale knoppen: L1NDA maakt gebruik van AddThis zodat bepaalde content gedeeld kan worden via sociale media. De cookie van AddThis maakt het mogelijk voor bezoekers om direct via hun eigen sociale kanaal content te delen. Lees hier meer over de ​​privacy policy van AddThis​​.

Andere tracking cookies: L1NDA maakt gebruik van cookies waarvan de gegevens opgeslagen worden bij derden, of op een ander domein dan L1NDA.nl (third party cookies). Wij maken gebruik van cookies van ​​LinkedIn​​ en van Facebook​​. L1NDA gebruikt deze cookies enkel om data van conversies te registreren.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door L1NDA worden verwerkt voor de volgende doeleinden, met daarachter de verwerkingsgrondslag:

 • Om de dienst L1NDA te kunnen leveren (Uitvoering overeenkomst);
 • Om bezoekgedrag en het gebruik van de diensten te analyseren en verbeteren (Gerechtvaardigd belang);
 • Om je te kunnen factureren (Uitvoering overeenkomst);
 • Om je op de hoogte te houden over de producten en diensten van L1NDA (Gerechtvaardigd belang);
 • Om te voldoen aan de op L1NDA van toepassing zijnde wet- en regelgeving (Uitvoering overeenkomst).

 

 

Gegevensverstrekking aan derden

De persoonsgegevens worden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan andere partijen dan L1NDA, met uitzondering het navolgende. Je gegevens kunnen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door L1NDA worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. In een dergelijk geval worden je gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt, en kan dit zijn met de volgende categorieën van derden;

 • betalingsverwerker;
 • e-mailverwerker;
 • klanten database (CRM);
 • server host.

 

Als je gebruikt maakt van een van de integratie partners die L1NDA aanbiedt, worden met die partners persoonlijke gegevens uitgewisseld om de gevraagde dienst te kunnen leveren. Hiervoor geldt dat de privacy statement van de betreffende partner van toepassing is.

Daarnaast is het mogelijk dat L1NDA op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken. L1NDA zal in een dergelijk geval uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe op grond van een wettelijke verplichting gehouden is.

 

Beveiliging gegevens

L1NDA respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn daarom beveiligd opgeslagen in de database van L1NDA. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van L1NDA, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. L1NDA spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 

Om een goed niveau van beveiliging af te dwingen, zijn de volgende strenge, technische maatregelen getroffen:

 • Rechtstreekse toegang tot de databases van L1NDA vanaf het internet is afgeschermd.
 • Communicatie tussen de computer van de klant en L1NDA gaat middels een versleutelde SSL-verbinding.
 • De L1NDA software is beschermd tegen ‘code injection’.
 • L1NDA stelt hoge eisen aan alle partners en derden waarmee gegevens tussen externe systemen worden uitgewisseld via internetverbindingen, websites, portals en applicaties.
 • Leveranciers moeten voldoen aan hoge eisen, waaronder ISO-certificering, die L1NDA stelt aan informatiebeveiliging.
 • Privacygevoelige data, zoals persoonsgegevens, zijn versleuteld in de database opgeslagen.
 • De L1NDA software draait op de meest stabiele, veilige en up-to-date software, dat maximaal beschermd is tegen de meest actuele hacktechnieken.
 • L1NDA opereert op basis van ‘Security by design’, waarbij veel aandacht wordt besteed aan technische beveiligingsaspecten tijdens de ontwikkeling van (nieuwe) systemen.

 

Back-up beleid

L1NDA wordt door haar klanten gebruikt voor de opslag van geplande en gerealiseerde uren. Daarom is het van uiterst belang dat deze gegevens niet verloren gaan. Om dit te kunnen waarborgen neemt L1NDA de volgende stappen:

 • Elke dag om 4:33 wordt automatisch een volledige back-up gemaakt van iedere klantendatabase.
 • De back-up van elke database wordt via een versleutelde verbinding naar twee fysiek verschillende locaties in Nederland gestuurd.
 • Elke versie van een back-up wordt vier weken lang bewaard.
 • Op verzoek van een contracteigenaar van een klantendatabase kan L1NDA een willekeurige back-up terug in de database zetten.
 • L1NDA voert met regelmaat tests uit om te garanderen dat het terugzetten van een database foutloos gebeurt.

 

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van L1NDA (hierna medewerkers), alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen. Om dit te garanderen, hebben alle medewerkers de volgende verantwoordelijkheden met betrekking tot informatiebeveiliging:

 • Taken en verantwoordelijkheden van medewerkers terzake van informatiebeveiliging zijn gescheiden. Medewerkers zullen zich geen toegang verschaffen tot vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens tenzij hiervoor een noodzaak is die voortvloeit uit de werkzaamheden waarvoor de medewerker in kwestie verantwoordelijk is.
 • Medewerkers zorgen dat de aan hen door L1NDA ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen waarmee zij zichzelf toegang kunnen verschaffen tot vertrouwelijke informatie en/of persoonsgegevens, waaronder log-in gegevens, soft- en hardware, alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld aan de betreffende medewerkers
 • Medewerkers zullen de onder B genoemde bedrijfsmiddelen strikt persoonlijk gebruiken, niet onbeheerd laten of ter beschikking stellen aan derden, inclusief andere medewerkers.
 • Medewerkers nemen bedrijfsmiddelen niet zonder toestemming mee van de locatie van L1NDA.
 • Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht waarbij bedrijfsmiddelen ter beschikking zijn gesteld, zal de medewerker deze bedrijfsmiddelen direct retourneren en hier niet langer gebruik van maken.
 • Medewerkers zullen vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens die zijn opgenomen in de (IT)systemen van L1NDA waarvan zij kennis hebben genomen of waar zij beschikking over hebben strikt vertrouwelijk behandelen.
 • Medewerkers registreren beveiligingsincidenten zo snel mogelijk en melden deze direct aan hun leidinggevende.

L1NDA zorgt ervoor dat medewerkers in staat zijn om de informatie beveiligingsdoeleinden te realiseren.

 

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

Als gebruiker van L1NDA heb je het recht de je betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je wordt verzocht dit per email kenbaar te maken. Je kan dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt. Je kan je in een dergelijk geval wenden tot ​support@l1nda.com.

 

Bewaartermijn

L1NDA bewaart persoonsgegevens van klanten niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat de gegevens direct worden verwijderd, zodra niet langer noodzakelijk is dat deze gegevens bewaard moeten worden voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. L1NDA bewaart gegevens zolang het L1NDA abonnement doorloopt en zolang de gebruiker van L1NDA’s diensten gebruik maakt. Wanneer het L1NDA abonnement wordt opgezegd door gebruiker en er geen gebruik meer gemaakt wordt van L1NDA’s diensten, worden de gegevens nog maximaal 3 jaar bewaard.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

L1NDA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of L1NDA op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website of de dienst van L1NDA, (ii) informatie die op of via de website van L1NDA wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan L1NDA of jou wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van de dienst of website van L1NDA, (v) misbruik van de website van L1NDA, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van L1NDA en de aan L1NDA gelieerde rechtspersonen.

 

Toepasselijk recht

Op deze Privacy Policy is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Privacy Policy zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Integratie met L1NDA’s uitzendbureau (L1NDA Connect b.v.)

Indien je gebruik maakt van L1NDA’s uitzendbureau zijn de bijbehorende ​Algemene Voorwaarden en ​Privacy Statement​ van toepassing.

 

Wijziging van deze Privacy Policy

L1NDA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacy Policy op de hoogte bent.