Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden per 23 november 2022

 

Wij zijn L1nda B.V. (L1NDA).

L1NDA levert een Software-as-a-Service (SaaS) oplossing waarmee klanten van L1NDA personeel inplannen en personeelsmanagement uitvoeren (de Software). SaaS betekent dat L1NDA de Software aanbiedt via een online omgeving waarin klanten werken. Daarnaast biedt L1NDA training, hosting, onderhoudsdiensten en andere ondersteunende diensten (de Ondersteunende Diensten). De Software en Ondersteunende Diensten zijn gezamenlijk onze Diensten.

Voor meer informatie verwijst L1NDA naar haar Website: l1nda.com

L1NDA biedt haar Diensten aan onder de voorwaarde dat de Klant deze SaaS gebruiksvoorwaarden, inclusief de toepasselijke bijlagen (de Voorwaarden) accepteert.

L1NDA en de Klant kunnen in deze Voorwaarden individueel worden aangeduid als ‘partij’ en gezamenlijk als ‘partijen’.

1 DEFINITIES

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de betekenis die daaraan in dit artikel is toegekend:

a.      Account: online persoonlijke omgeving van de Klant die benodigd is voor gebruik van Diensten en waartoe de Klant toegang heeft via de Website door gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

b.      Abonnement: het gebruikersabonnement voor de Software en nader gespecificeerde Ondersteunende Diensten, zoals afgenomen door de Klant en nader gespecificeerd op de Abonnementspagina.

c.      Abonnementspagina: overzichtspagina in het Account met specificaties van de door Klant afgenomen Diensten,  de Abonnementskosten en eventuele door partijen nader overeengekomen voorwaarden.

d.      Aanmeldingsformulier: het formulier dat via de Website wordt ingevuld door een potentiële Klant en dat, eenmaal elektronisch ingediend bij L1NDA, de Klant de mogelijkheid geeft een Account aan te maken.

e.      Abonnementskosten: het door de Klant op basis van het Abonnement aan L1NDA verschuldigde bedrag voor de Diensten, zoals vermeld op de Abonnementspagina.

f.       Bevoegde Gebruikers: de Klant c.q. de werknemers, vertegenwoordigers en derden die door de Klant zijn gemachtigd de Diensten te gebruiken.

g.      Diensten: de Software en de Ondersteunende Diensten.

h.      Documentatie: de documenten die door L1NDA online via de Website of op andere wijze aan de Klant beschikbaar worden gesteld en een beschrijving en/of gebruiksaanwijzing bevatten van de Diensten.

i.       Ingangsdatum: de startdatum van de Overeenkomst tussen L1NDA en de Klant zoals vermeld op de Abonnementspagina.

j.       Klant: de bedrijfs- of beroepsmatig handelende natuurlijk persoon of rechtspersoon die staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer Van Koophandel en die een Overeenkomst aangaat met L1NDA, dan wel aan wie L1NDA een aanbieding doet.

k.      Klantgegevens: de gegevens die zijn ingevoerd door de Klant, de Bevoegde Gebruikers of L1NDA namens de Klant in het kader van de Software, om de Diensten te gebruiken of het gebruik van de Diensten door de Klant te bevorderen.

l.       L1NDA: L1NDA B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te (1016 DK) Amsterdam en kantoorhoudend aan de Westermarkt 2, 1016 DK in Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 57861765.

m.     Ondersteunende Diensten: de training, hosting, onderhouds- en bemiddelingsdiensten en overige ondersteuning vanuit L1NDA met betrekking tot de Diensten (waaronder het beschikbaar stellen van de Documentatie), zoals omschreven op de Abonnementspagina.

n.      Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot de levering van Diensten door L1NDA aan de Klant, bestaande uit het Abonnement en deze Voorwaarden (inclusief bijlagen) tezamen en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

o.      Overmacht: omstandigheden die niet aan Klant of L1NDA zijn toe te rekenen, inclusief (i) omstandigheden waarop L1NDA of een van de leveranciers van L1NDA geen invloed kan uitoefenen, (ii) maatregelen van overheidswege, (iii) stroomstoringen, (iv) storingen in het internet, datanetwerk of telecommunicatiefaciliteiten, (v) (cyber)criminaliteit, (cyber)vandalisme, oorlog of terrorisme, en/of (vi) algemene vervoersproblemen.

p.      Software: de door L1NDA geleverde software, waarmee de Klant verschillende activiteiten ten aanzien van het inplannen en managen van personeel kan uitvoeren.

1.2 Andere definities, herkenbaar aan het gebruik van een hoofdletter, kunnen in de tekst van de Voorwaarden zelf gedefinieerd  worden.

 

2 TARIEVEN EN BETALING

2.1 L1NDA hanteert de Abonnementskosten zoals overeengekomen tussen L1NDA en de Klant, die zijn opgenomen op de Abonnementspagina. De Abonnementskosten zijn gebaseerd op de overeengekomen Diensten en (indien van toepassing) service levels. Tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, die voor rekening van de Klant komen.

2.2 Alle kosten die Klant maakt in verband met de totstandkoming van de Overeenkomst worden gedragen door de Klant.

2.3 Facturatie vindt plaats per maand met een betalingstermijn van veertien (14) dagen na de dagtekening van de factuur, tenzij anders overeengekomen. L1NDA kan de Klant de toegang tot de Software en Diensten ontzeggen als de betaling binnen dertig (30) dagen na het begin van de betalingstermijn nog niet heeft plaatsgevonden.

2.4 Indien de Klant per creditcard of automatische incasso wil betalen, zal de Klant L1NDA hiertoe machtigen.

2.5 De Klant zal voor of op de Ingangsdatum geldige, actuele en volledige betalingsgegevens en overige geldige, actuele en volledige factuurgegevens verstrekken aan L1NDA.

2.6 L1NDA behoudt zich het recht voor om de prijzen voor de Diensten van tijd tot tijd te herzien en aan te passen, bijvoorbeeld wanneer nieuwe functionaliteiten of kenmerken aan de Diensten worden toegevoegd. L1NDA zal de Klant ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan de prijswijziging op de hoogte stellen van elke prijswijziging met inbegrip van de datum waarop een dergelijke prijswijziging van kracht zal worden. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met de prijswijziging, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen binnen (30) dagen na de kennisgeving en met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen voor de Diensten van kracht zouden worden.

 

3 VERPLICHTINGEN EN GARANTIES KLANT

3.1 De Klant is verplicht om:

a)      alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan L1NDA in verband met de Overeenkomst en alle noodzakelijke informatie te verschaffen die door L1NDA wordt gevraagd;

b)     alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van haar activiteiten krachtens de Overeenkomst na te komen;

c)      alle overige verantwoordelijkheden van de Klant zoals vermeld in de Overeenkomst tijdig en efficiënt uit te oefenen. In geval van vertraging in de medewerking door de Klant zoals  overeengekomen, kan L1NDA elk overeengekomen tijdschema of leveringsschema als redelijkerwijs nodig is aanpassen;

d)     ervoor te zorgen dat de Bevoegde Gebruikers de Diensten gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst, met name maar niet beperkt tot artikel 4 van deze Voorwaarden;

e)      alle benodigde licenties, toestemmingen en goedkeuringen te krijgen en te behouden die nodig zijn voor de Klant, haar werknemers en vertegenwoordigers om hun verplichtingen krachtens de Overeenkomst na te komen;

f)      ervoor te zorgen dat haar netwerk en systemen waarop de Software draait voldoen aan de relevante specificaties zoals van tijd tot tijd door L1NDA bepaald; en

g)      te voorkomen dat het Account wordt gebruikt door onbevoegde gebruikers, door adequate beveiligingsmaatregelen te treffen.

3.2 Ten aanzien van de Bevoegde Gebruikers garandeert de Klant dat:

a)      de Software niet door meer dan in het Abonnement afgesproken aantal Bevoegde Gebruikers wordt gebruikt, tenzij hierover aanvullende afspraken worden gemaakt met L1NDA;

b)     het gebruik van Diensten door Bevoegde Gebruikers niet in strijd is met de Voorwaarden en toepasselijke wet- en regelgeving.

c)      elke Bevoegde Gebruiker een veilig wachtwoord zal gebruiken voor het gebruik van de Diensten, en dat elke Bevoegde Gebruiker dit wachtwoord geheim zal houden;

d)     De Klant volledig verantwoordelijk is voor handhaving van de veiligheid en geheimhouding van gebruikersnamen en wachtwoorden, overeenkomstig het wachtwoordbeleid van L1NDA. De Klant is verplicht L1NDA onmiddellijk op de hoogte te stellen indien de Klant misbruik vermoedt van het Abonnement.

 

4 GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

4.1 Onder voorbehoud van naleving van de Overeenkomst verleent L1NDA aan de Klant een beperkt, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepbaar gebruiksrecht voor toegang tot en gebruik van de Diensten gedurende de looptijd van de Overeenkomst, uitsluitend voor eigen interne bedrijfsdoeleinden van de Klant. De Klant mag enkel toegang tot de Diensten aan Bevoegde Gebruikers verschaffen.

4.2 De Klant garandeert de rechtsgeldigheid, betrouwbaarheid, integriteit, juistheid en kwaliteit van de Klantgegevens die via de Diensten worden verwerkt.

4.3 Het is de Klant en de Bevoegde Gebruikers onder meer niet toegestaan dat zij:

a)      (proberen) de toegang tot (de inhoud van) de Diensten verkopen, in sublicentie geven,  verspreiden, of samen te voegen in of met andere software;

b)     derden toegang verschaffen tot niet-openbare of beveiligde gedeelten van de Diensten;

c)      virussen, junkmail, spam, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook verzenden;

d)     enige beveiliging of verificatie schenden;

e)      geautomatiseerde softwaresystemen gebruiken om gegevens aan de Software te onttrekken (‘(screen)-scraping’);

f)      proberen de broncode, objectcode of onderliggende structuur, ideeën, knowhow of algoritmen met betrekking tot de Software, documentatie of gegevens die daarop betrekking hebben, te reverse-engineeren, te decompileren, te disassembleren of anderszins te achterhalen;

g)      de Diensten gebruiken op een manier – of hiermee content creëren – die inbreuk maakt op de rechten van derden, zoals Intellectuele Eigendomsrechten en privacyrechten;

h)     afgeleide werken van welke aard dan ook maken;

i)       de Diensten gebruiken voor onwettige of illegale doeleinden;

j)       concurrerende versies van de Diensten of enige software met eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van de Software maken of trachten te maken; en/of

k)      direct of indirect proberen:

•    (onderdelen van) de Diensten te kopiëren of opnieuw te publiceren;

•    schade toe te brengen aan of met de Diensten of op enige andere wijze misbruik te maken van de Diensten.

4.4 Indien de Klant of een Bevoegde Gebruiker in strijd handelt met één van de bepalingen van dit artikel, is L1NDA gerechtigd de Klant onmiddellijk de toegang tot de Diensten te ontzeggen en de Overeenkomst zonder nadere aankondiging en zonder dat een ingebrekestelling is vereist met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van L1NDA om schadevergoeding te vorderen.

4.5 De Klant moet L1NDA op de hoogte stellen als zij kennis heeft van enig onbevoegd gebruik of onbevoegde toegang tot de Diensten.

4.6 L1NDA is gerechtigd onbevoegd gebruik (in strijd met de Overeenkomst) door de Klant of een Bevoegd Gebruiker op te sporen en te controleren in de Software. Klant zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van L1NDA uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen.

 

5 INTEGRATIES MET DERDEN

5.1 L1NDA kan externe producten en diensten van derden aan Klant aanbieden en integreren in de Software (Integraties), zoals bijvoorbeeld loonadministratiediensten. De Klant gaat voor eigen risico en rekening een overeenkomst aan met de betreffende dienstverlener ten aanzien van de Integratie(s) en L1NDA is geen partij bij deze overeenkomst.

5.2 Indien L1NDA Integraties aan Klant ter beschikking stelt of daartoe toegang verleent, gelden voor wat betreft die producten of diensten de (licentie- of verkoop)voorwaarden van de desbetreffende derden in de verhouding tussen de derden en Klant (Derdenovereenkomsten).

5.3 Klant zal L1NDA vrijwaren en schadeloos stellen voor elke vordering die jegens L1NDA wordt ingesteld met betrekking tot (niet-)nakoming van Klant van Derdenovereenkomsten. Daarnaast zal Klant L1NDA vrijwaren en schadeloos stellen voor elke vordering die het gevolg is van onbevoegd gebruik door Klant of Bevoegde Gebruikers van de Diensten. Voor de toepassing van deze Voorwaarden zal elke handeling of nalatigheid van Bevoegde Gebruikers aan de Klant worden toegerekend als ware door de Klant zelf begaan.

 

6 SERVICE LEVEL EN ONDERHOUD

6.1 De Software wordt geleverd ‘as is’ en ‘as available’, zonder dat L1NDA enige garantie biedt ten aanzien van de beschikbaarheid van de Software of garandeert dat de Software foutenvrij is of zonder onderbrekingen werkt. L1NDA zal de Klant op de hoogte stellen van omstandigheden die invloed kunnen hebben op het afgesproken service level of de beschikbaarheid van de Software.

6.2 L1NDA zal zich naar commerciële maatstaven in redelijkheid inspannen om de Software zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, uitgezonderd in het geval dat:

a)      geplande onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij L1NDA deze werkzaamheden zo veel mogelijk buiten kantooruren zal uitvoeren; en

b)     ongeplande onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij L1NDA zich in redelijkheid zal inspannen de Klant hiervan vooraf in kennis te stellen indien mogelijk

6.3 Eventuele afspraken over serviceniveaus worden slechts schriftelijk overeengekomen tussen partijen (in een service level agreement). Klant zal L1NDA steeds onverwijld informeren over alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

6.4 Als er afspraken zijn gemaakt over een service level, wordt de beschikbaarheid van de relevante Diensten steeds zodanig gemeten dat onbeschikbaarheid als gevolg van preventieve, correctieve of adaptieve onderhoudwerkzaamheden of andere vormen van dienstverlening die L1NDA vooraf aan Klant heeft gemeld, alsmede Overmacht, buiten beschouwing worden gelaten voor de meting van service levels.

 

7 GEHEIMHOUDING

7.1 L1NDA en de Klant zullen alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst en onderhandelingen uitwisselen geheim houden jegens derden. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of de informatie expliciet als vertrouwelijk wordt aangemerkt door L1NDA en/of de Klant (Vertrouwelijke Informatie).

7.2 Onder Vertrouwelijke Informatie wordt in ieder geval verstaan, maar niet uitsluitend:

a)      de inhoud van de Overeenkomst;

b)     informatie ten aanzien van de Diensten;

c)      de Klantgegevens van de Klant;

d)     alle financiële, commerciële en operationele informatie die L1NDA ter beschikking stelt aan de Klant.

7.3 Onder Vertrouwelijke Informatie wordt niet verstaan informatie die:

a)      anders dan door handelen of nalaten van de ontvangende partij openbaar bekend is of wordt;

b)     voorafgaande aan de openbaarmaking rechtmatig in het bezit was van de andere partij;

c)      op rechtmatige wijze openbaar is gemaakt aan de ontvangende partij door een derde aan wie geen beperking tot openbaarmaking was opgelegd;

d)     zelfstandig door de ontvangende partij is ontwikkeld, welke zelfstandige ontwikkeling door schriftelijk bewijs kan worden aangetoond; of

e)      van rechtswege, op last van een bevoegde rechterlijke instantie of regelgevende instantie of bestuurslichaam openbaar moet worden gemaakt.

7.4 L1NDA en de Klant zullen de Vertrouwelijke Informatie niet voor enig ander doel gebruiken of openbaren dan nodig is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant zal zorgdragen dat enkel de Bevoegde Gebruikers toegang krijgen tot Vertrouwelijke Informatie voor zover nodig voor hun werkzaamheden en dat Bevoegde Gebruikers contractueel gebonden zijn aan geheimhouding.

7.5 L1NDA en de Klant zijn niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling, indien zij wettelijk verplicht zijn tot bekendmaking van de vertrouwelijke informatie en gevolg geven aan deze wettelijke plicht. Indien een partij wettelijk verplicht is tot bekendmaking van enige Vertrouwelijke Informatie, zal deze partij niet meer Vertrouwelijke Informatie openbaren dan nodig is om te voldoen aan de betreffende wettelijke verplichting.

7.6 Dit artikel blijft onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

 

8 INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1 Intellectuele Eigendomsrechten zijn alle bestaande en toekomstige, geregistreerde en ongeregistreerde, intellectuele eigendomsrechten wereldwijd, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt: auteursrechten, octrooienrechten, databankrechten, merkrechten, tekeningen- en modelrechten, naburige rechten, handelsnaamrechten, bedrijfsgeheimen, rechten op know-how, licenties, domeinnamen, eigendomsrechten en processen.

8.2 L1NDA (of haar licentiegever of leverancier, naargelang het geval)  is de exclusieve eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot de Software (inclusief onderliggende bron- en objectcode) en de (Ondersteunende) Diensten die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter uitvoering van de Overeenkomst. L1NDA is tevens de exclusieve eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot overige informatie en diensten aangeboden door L1NDA, waaronder, maar niet beperkt tot: de Website, Documentatie en overige bestanden. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die in deze Voorwaarden zijn toegekend.

8.3 De Klant kan beeldmerk, logo en naam van L1NDA gebruiken om de Diensten te promoten, mits dit geen verwarring schept over de status als Klant van L1NDA. L1NDA heeft het recht om redelijke instructies te geven die van tijd tot tijd kunnen veranderen met betrekking tot het juiste gebruik van beeldmerk logo en naam, die de Klant strikt dient op te volgen conform het op dat moment geldende beleid. L1NDA is gerechtigd beeldmerk, logo of naam van de Klant te gebruiken in externe communicatie.

8.4 De Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan L1NDA van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen, ontwerpen, en/of andere werken met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Klant vrijwaart L1NDA tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

 

9 PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

9.1 L1NDA biedt haar Diensten in overeenstemming met de relevante privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale implementaties daarvan (tezamen de Privacywetgeving).

9.2 Bij het leveren van de Diensten verwerkt L1NDA persoonsgegevens ten behoeve van de Klant, die de Klant en/of de Bevoegde Gebruikers in de Software kunnen uploaden. Ten aanzien van deze persoonsgegevens treedt de Klant op als Verwerkingsverantwoordelijke en L1NDA als Verwerker in de zin van de AVG. Op deze verwerkingen is de Verwerkersovereenkomst van toepassing, die als Bijlage 1 aan deze Voorwaarden wordt gehecht.

9.3 De Klant geeft L1NDA toestemming om alle informatie die L1NDA via haar Diensten verkrijgt, geanonimiseerd te gebruiken voor statistische en benchmarking doeleinden.

 

10 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

10.1 L1NDA is in geen geval aansprakelijk voor:

a)      schade die ontstaat doordat L1NDA bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie;

b)     enige schade veroorzaakt door het gebruik van de Diensten door de Klant of Bevoegde Gebruikers;

c)      enige schade veroorzaakt door het gebruik van een Integratie binnen de Diensten;

d)     enige schade veroorzaak door een wijziging van de Diensten door een ander dan L1NDA;

e)      schade als gevolg van hacking, sabotage, of andere ongeautoriseerde toegang of gebruik van de Software of gebruikersaccounts als gevolg van nalatigheid van de Klant of Bevoegde Gebruikers;

f)      schade in verband met het niet nakomen van de verplichtingen van L1NDA onder deze Voorwaarden indien deze tekortkoming te wijten is aan Overmacht;

g)      gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden is uitgesloten;

h)     verband houdende met vernietiging of verlies van gegevens of documenten;

i)       enige schade of wijziging aan eigendommen van de Klant of Bevoegde Gebruiker als gevolg van de installatie of het gebruik van de Software; en/of

j)       schade veroorzaakt door oneigenlijk on onrechtmatig gebruik van de Diensten door de Klant of Bevoegde Gebruiker, bijvoorbeeld het niet opvolgen van de gebruiksinstructies van L1NDA of het handelen in strijd met de Overeenkomst.

10.2 Als L1NDA om welke reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot EUR 500 of het totale bedrag aan Abonnementskosten betaald gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum waarop de claim is ontstaan (indien dat bedrag hoger is dan EUR 500).

10.3 Indien de Klant in strijd handelt met een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, is de Klant aansprakelijk jegens L1NDA voor vergoeding van de door L1NDA geleden of te lijden schade.

10.4 Alleen als de Klant alle nodige maatregelen heeft getroffen om de schade te beperken en/of andere schade te voorkomen, kan de Klant op grond van de Overeenkomst schadevergoeding vorderen. Dit recht vervalt als de Klant L1NDA niet binnen 6 maanden na het constateren van de schade heeft geïnformeerd en alle relevante informatie daaromtrent heeft toegestuurd.

10.5 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van L1NDA uitsluiten of beperken indien deze niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving. De in dit artikel 10 genoemde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van L1NDA.

10.6 Voor zover de wet dit toelaat, zal de Klant L1NDA vrijwaren voor en schadeloos stellen inzake alle aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit vorderingen van derde partijen die (vermeend) schade lijden door uitvoering van de Overeenkomst of het gebruik van de Diensten door de Klant, tenzij de oorzaak aan L1NDA toerekenbaar is of voor risico van L1NDA komt. De Klant vrijwaart L1NDA tevens voor alle aanspraken van derden die verband houden met (de inhoud van) de gegevens die de Klant verzamelt, verspreidt of verwerkt door middel van de Software, met inbegrip van alle persoonsgegevens die zijn verzameld en verwerkt in de zin van de AVG.

10.7 L1NDA zal ten aanzien van claims zoals omschreven in artikel 10.6:

(a)  de Klant onmiddellijk in kennis stellen van een dergelijke claim;

(b)  voor rekening van de Klant, redelijke medewerking verlenen aan de Klant in de verdediging tegen en afwikkeling van een dergelijke claim; en

(c)  de Klant de algehele bevoegdheid geven de claim te verdedigen of af te wikkelen.

 

11 OVERMACHT

11.1 L1NDA hoeft de verplichtingen uit de Overeenkomst niet na te komen indien er sprake is van Overmacht, mits de Klant van deze Overmacht en de verwachte duur ervan in kennis is gesteld. L1NDA is in geval van Overmacht niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade door de Klant. Indien een situatie van Overmacht langer duurt dan 30 dagen, zijn Klant en L1NDA gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen conform deze Voorwaarden (artikel 12).

12 DUUR EN BEËINDIGING

12.1 De Overeenkomst treedt in werking op de Ingangsdatum en wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

12.2 L1NDA zal de afgenomen Diensten binnen een redelijke termijn na de Ingangsdatum ter beschikking stellen.

12.3 Elke partij kan de Overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van een (1) maand, waarbij de Overeenkomst doorloopt tot en met de laatste dag van de maand waarin de opzegtermijn afloopt.

12.4 L1NDA kan de Klant een gratis proefperiode aanbieden, waarin de Klant (een deel van) de Diensten uit kan proberen (de Proefperiode). De duur van de Proefperiode en de daarin opgenomen Diensten kunnen van tijd tot tijd variëren. Deze Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op de Proefperiode en L1NDA is gerechtigd aanvullende voorwaarden aan de Klant op te leggen voor gebruik van de Diensten in de Proefperiode. Gedurende de Proefperiode kunnen de Klant en L1NDA per direct kosteloos de Diensten opzeggen. Bij opzegging gedurende de Proefperiode heeft de Klant geen toegang meer tot Klantgegevens die zijn vervaardigd gedurende de Proefperiode.

12.5 Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade als gevolg van de opzegging, als de andere partij:

a)      is ontbonden of geliquideerd, of in staat van ontbinding of liquidatie is;

b)     surseance van betaling is verleend of in staat van faillissement is verklaard;

c)      onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of

d)     door andere omstandigheden niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

12.6 Na beëindiging van de Overeenkomst:

a)      stopt het Abonnement en is L1NDA gerechtigd, na schriftelijke kennisgeving aan de Klant, het Account op elk moment af te sluiten en te verwijderen;

b)     zullen beide partijen elkaar de apparatuur, Documentatie en overige zaken (inclusief kopieën daarvan) aan elkaar terugbezorgen of, indien daartoe instructies door L1NDA zijn gegeven, vernietigen;

c)      zal de Klant alle openstaande facturen per ommegaande betalen; en

d)     blijft de Klant verantwoordelijk voor de opslag en bewaring van informatie en persoonsgegevens die door klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst via de Software en Diensten zijn verwerkt, in overeenstemming met de voor de Klant geldende (wettelijke) bewaartermijnen.

 

13 WIJZIGING VOORWAARDEN

13.1 L1NDA heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. L1NDA zal de Klant dertig (30) dagen voordat de wijzigingen in werking treden hierover schriftelijk informeren. Als de Klant na deze termijn en na wijziging van de Voorwaarden de Diensten zonder nadere berichtgeving blijft gebruiken, wordt de Klant geacht de gewijzigde Voorwaarden te hebben aanvaard.

13.2 Als de Klant niet akkoord is met enige wijziging in de Voorwaarden zoals bedoeld in lid 1, heeft Klant de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen binnen (30) dagen na de kennisgeving en met ingang van de datum waarop de gewijzigde Voorwaarden van kracht zouden worden.

 

14 OVERIGE BEPALINGEN

14.1 Als L1NDA (onderdelen van) de Overeenkomst niet afdwingt, kan dit niet worden beschouwd als toestemming of afstand van het recht om dit op een later tijdstip of tegenover een andere Klant wel af te dwingen.

14.2 De rechten die onder de Overeenkomst worden verleend worden enkel aan de Klant verleend en worden niet geacht te zijn verleend aan een dochteronderneming of holding van de Klant. Klant kan haar rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst niet toewijzen en/of overdragen aan een derde partij, tenzij L1NDA daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.3 L1NDA kan al haar rechten en verplichtingen (en ook delen daarvan) onder de Overeenkomst uitbesteden, toewijzen en/of overdragen aan een derde partij, bijvoorbeeld in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of op andere wijze.

14.4 De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling in de Voorwaarden. De ongeldige bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de doelstellingen van de partijen.

14.5 Deze Voorwaarden, inclusief eventuele bijlagen en het Aanmeldingsformulier, vormen de gehele Overeenkomst tussen Partijen en vervangen eerdere afspraken over dit onderwerp.

14.6 Elke kennisgeving die krachtens de Overeenkomst door L1NDA aan de Klant dient te worden gedaan zal naar het e-mailadres van de Klant worden gezonden zoals dit door de Klant is opgegeven op het Aanmeldingsformulier. Kennisgevingen van de Klant aan L1NDA moeten schriftelijk ingediend worden via de contactgegevens zoals vermeld in deze Voorwaarden.

 

15 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

15.1 De Overeenkomst en de Diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en/of de Diensten zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

L1NDA B.V.

Westermarkt 2

1016 DK Amsterdam

E:          info@l1nda.com

T:          020 752 6690

KvK:        57861765

Bijlage 1     Verwerkersovereenkomst

1                   AVG ROLVERDELING

1.1                 De Klant bepaalt als Verwerkingsverantwoordelijke het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens binnen de omgeving van de Software en bijbehorende diensten. De Klant zal alle Persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn om deze Verwerkersovereenkomst uit te voeren.

1.2                 L1NDA is de Verwerker in de zin van de AVG van de Persoonsgegevens die zij ten behoeve van de Klant verwerkt. Deze Verwerkersovereenkomst heeft geen betrekking op Persoonsgegevens waarvoor L1NDA zelf als verwerkingsverantwoordelijke handelt.

2                   DEFINITIES

2.1                 In dit document worden de volgende definities met een beginhoofdletter gebruikt. Overige begrippen die starten met een hoofdletter hebben de betekenis die de AVG daaraan toekent of zoals beschreven in de Voorwaarden.

A.     AVG | De Algemene verordening gegevensbescherming (EU verordening 2016/679) en alle gerelateerde en toepasselijke nationale uitvoeringswetgeving.

B.      Niet-Adequaat Land | Een land dat niet wordt geacht een adequaat beschermingsniveau voor Persoonsgegevens te bieden in de zin van art. 45 AVG.

C.      Persoonsgegevens | Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die door Verwerker worden verwerkt ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke onder de Overeenkomst.

D.     Datalek | Een incident in verband met Persoonsgegevens zoals omschreven in art. 4 (12) AVG.

E.      Sub-Verwerker | Elke derde partij die door Verwerker wordt ingeschakeld om (een deel van) de Verwerking van Persoonsgegevens t.b.v. de Verwerkingsverantwoordelijke uit te voeren.

 

3                   BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

3.1                 De specificaties van de verwerking van Persoonsgegevens, waaronder de categorieën van Persoonsgegevens en Betrokkenen, zijn opgenomen in Tabel 1.

3.2                De looptijd van deze Verwerkersovereenkomst is gelijk aan die van de Overeenkomst. Ongeacht de duur van deze Verwerkersovereenkomst is Verwerker verplicht de bepalingen hierin na te leven zolang Persoonsgegevens door Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

 

4                   INSTRUCTIES

4.1                Verwerker zal de Persoonsgegevens enkel verwerken (i) ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke, (ii) in overeenstemming met diens schriftelijke instructies en (iii) voor de geautoriseerde doeleinden op grond van de Overeenkomst, deze Verwerkersovereenkomst of andere instructies van Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker zal hierbij voldoen aan de AVG.

4.2                Verwerker zal de Persoonsgegevens enkel verder verwerken als dit vereist is op grond van toepasselijke EU-wetgeving of wetgeving van een EU-lidstaat. In dat geval zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke daarvan op de hoogte stellen voordat de verwerking plaatsvindt, tenzij dat recht dergelijke informatie verbiedt op grond van zwaarwegende redenen van algemeen belang.

4.3                Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk informeren als Verwerker van mening is dat een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de AVG, of als Verwerker niet langer kan voldoen aan deze Verwerkersovereenkomst of de AVG.

 

5                   BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID

5.1                 Verwerker zal de technische en organisatorische maatregelen nemen om onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot Persoonsgegevens te voorkomen zoals opgenomen in Tabel 2. Verwerkingsverantwoordelijke gaat ermee akkoord dat deze maatregelen, rekening houdend met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker, passende beveiliging bieden in de zin van artikel 32 AVG.

5.2                Verwerker zal de Persoonsgegevens als vertrouwelijk behandelen. Verwerker zal ervoor zorgen dat toegang tot de Persoonsgegevens beperkt is tot die werknemers die toegang nodig hebben voor de uitvoering van de verwerking die Verwerker op grond van de verplichtingen in deze Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst uitvoert.

 

6                   SUB-VERWERKERS

6.1                Verwerker mag bij de verwerking van Persoonsgegevens Sub-Verwerkers inschakelen. Deze Sub-Verwerkers zullen de Persoonsgegevens enkel verwerken volgens de schriftelijke instructies van Verwerker en niet voor hun eigen doeleinden. Verwerker zorgt ervoor dat elke Sub-Verwerker contractueel gebonden is aan gelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming als in deze Verwerkersovereenkomst. De ingeschakelde Sub-Verwerkers waarvoor Verwerkingsverantwoordelijke hierbij algemene schriftelijke toestemming geeft zijn opgenomen in Tabel 3.

6.2                Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van voorgenomen wijziging of toevoeging van Sub-Verwerkers, waarbij Verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden om binnen redelijke termijn bezwaar te maken tegen dergelijke wijzigingen.

6.3                Verwerker blijft jegens Verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk voor de nakoming van de Verwerkersovereenkomst door iedere Sub-Verwerker.

 

7                   ONDERSTEUNING VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

7.1                 Verwerker zal prompt en adequaat reageren op redelijke verzoeken van Verwerkingsverantwoordelijke om medewerking en bijstand in geval Betrokkenen hun recht op toegang, rectificatie, wissen, beperking of gegevensportabiliteit wensen uit te oefenen.

7.2                De Verwerker zal samenwerken met en bijstand verlenen aan de Verwerkingsverantwoordelijke als Verwerkingsverantwoordelijke hier redelijkerwijs om verzoekt in het kader van zijn verplichtingen inzake gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging uit hoofde van de AVG.

 

8                   DATALEKKEN

8.1                Verwerker informeert Verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging wanneer zij kennis krijgt van een Datalek dat van invloed is op de verwerking van de Persoonsgegevens, door contact met Verwerkingsverantwoordelijke op te nemen via het bij Verwerker bekende e-mail adres.

8.2                Indien Verwerkingsverantwoordelijke kennis krijgt van een Datalek dat betrekking heeft op de Diensten van Verwerker, zal zij Verwerker zonder onredelijke vertraging op de hoogte stellen door contact op te nemen via het bij Verwerker bekende e-mail adres.

8.3                In geval van een Datalek zal Verwerker onverwijld passende herstelmaatregelen nemen. Daarnaast zal Verwerker onverwijld alle informatie en bijstand verstrekken waar Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs om vraagt met betrekking tot het Datalek.

 

9                   TERUGGAVE EN VERNIETIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

9.1                Na afloop van de Overeenkomst zal Verwerker de Persoonsgegevens standaard voor de periode van maximaal 90 dagen bewaren, zodat Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens naar een andere locatie kan verplaatsen. Als deze termijn verstreken is zal Verwerker de Persoonsgegevens en alle kopieën daarvan direct en definitief verwijderen, tenzij toepasselijk recht anders voorschrijft.

 

10                 AUDITS EN CONTROLES

10.1               Verwerker zal alle informatie aan Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst aan te tonen.

10.2              Verwerker zal meewerken aan onafhankelijke externe audits en inspecties op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke, om de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst aan te tonen.

10.3              Audits en inspecties zoals beschreven in dit artikel 10 zullen maximaal eenmaal per jaar plaatsvinden en minstens 15 werkdagen van tevoren worden aangekondigd. Partijen zullen gezamenlijk de scope van de audit vaststellen. De kosten voor de audit worden gedragen door de partij die de audit aanvraagt.

 

11                 INTERNATIONALE DOORGIFTE

11.1               Verwerker zal enkel Persoonsgegevens doorgeven aan landen en/of partijen die een adequaat beschermingsniveau bieden in overeenstemming met de Europese normen. De overdracht van gegevens buiten de EU zal zoveel mogelijk plaatsvinden in overeenstemming met de relevante wetgeving (hoofdstuk 5 AVG). De schriftelijk toestemming voor het inschakelen van Sub-Verwerkers zoals beschreven in artikel 6 van deze Verwerkersovereenkomst ziet ook op de eventuele Sub-Verwerkers buiten de EU.

 

12                 AANSPRAKELIJKHEID

12.1               Verwerker is ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst enkel aansprakelijk voor schade die is ontstaan door (1) het niet naleven van de wettelijke verplichtingen in de AVG die zich rechtstreeks tot Verwerkers richten, of (2) het niet naleven van de afspraken zoals vastgelegd in deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit het volgen van instructies van Verwerkersverantwoordelijke die onrechtmatig of in strijd zijn met de AVG.

12.2              Als Verwerker aansprakelijk is op grond van artikel 12.1 dan is de totale aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag aan Abonnementskosten betaald gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum waarop de claim is ontstaan.

 

13                 OVERIGE

13.1               Indien enige bepaling uit deze Verwerkersovereenkomst in strijd is met een of meer bepalingen uit de Overeenkomst, heeft de bepaling uit deze Verwerkersovereenkomst voorrang.

13.2              Deze Verwerkersovereenkomst geeft de volledige overeenstemming weer van de Partijen aangaande het onderwerp ervan. Deze Verwerkersovereenkomst vervangt voorgaande overeenkomsten of afspraken aangaande dit onderwerp tussen de Partijen, zowel in geschrifte als mondeling, inclusief correspondentie. Deze Verwerkersvoorwaarden kan enkel worden gewijzigd door een schriftelijke overeenkomst die door beide Partijen is ondertekend.

TABEL 1: Specificaties verwerking Persoonsgegevens

Categorieën BetrokkenenDe personen waarop de Persoonsgegevens betrekking kunnen hebben zijn:

–  Werknemers van Verwerkingsverantwoordelijke

Categorieën PersoonsgegevensDe Persoonsgegevens die door Verwerker verwerkt kunnen worden zijn:

–  Naam, adres en woonplaats

–  Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

–  Geboortedatum

–  Geslacht

–  BSN-nummer

–  Beroep/functie

–  Afgeleide financiële data (inkomenscategorie, bankgegevens)

Aard van de verwerkingDe aard van de verwerking van Persoonsgegevens bestaat onder andere uit:

–  Verzamelen

–  Opslaan

–  Structureren

–  Overdragen en beschikbaar stellen

–  Combineren

–  Verwijderen

 

 

 

TABEL 2: Beveiligingsmaatregelen

Verwerker neemt in ieder geval onderstaande beveiligingsmaatregelen. De beveiligingsmaatregelen worden aangevuld of gewijzigd indien dat nodig is:

Categorieën BetrokkenenDe personen waarop de Persoonsgegevens betrekking kunnen hebben zijn:

–  Werknemers van Verwerkingsverantwoordelijke

Categorieën PersoonsgegevensDe Persoonsgegevens die door Verwerker verwerkt kunnen worden zijn:

–  Naam, adres en woonplaats

–  Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

–  Geboortedatum

–  Geslacht

–  BSN-nummer

–  Beroep/functie

–  Afgeleide financiële data (inkomenscategorie, bankgegevens)

Aard van de verwerkingDe aard van de verwerking van Persoonsgegevens bestaat onder andere uit:

–  Verzamelen

–  Opslaan

–  Structureren

–  Overdragen en beschikbaar stellen

–  Combineren

–  Verwijderen

 

TABEL 3: Sub-Verwerkers

Naam Sub-Verwerker   Omschrijving  Locatie van de verwerking Waarborgen voor Niet-Adequate landen
 Amazon Web Services (AWS), Inc. Hosting services Stockholm (Zweden), Frankfurt (Duitsland) N.v.t.
Atlassian Inc.Supportplatform voor engineeringEuropa N.v.t.