1. Informatie over ons

1.1  Wij zijn L1NDA B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te (1016 DK) Amsterdam en kantoorhoudend aan de Westermarkt 2, 1016 DK  in Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 57861765, handelend onder de naam L1NDA (hierna: “L1NDA”).

1.2  Onze website is te vinden op www.l1nda.com/nl/planner/

1.3  We hebben het product L1NDA Planner ontwikkeld, dit is een Softwareproduct waarmee horecapersoneel online ingepland kan worden.

1.4  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Gelicentieerde Product en de Diensten van L1NDA. Door onze Website, het Gelicentieerde Product of de Diensten te gebruiken stemt u in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet instemt met deze Algemene Voorwaarden, dient u de Website, het Gelicentieerde Product of de Diensten niet te gebruiken.

1.5  We behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd deze Algemene Voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of aankoop van Producten onder Licentie en Diensten betreft de versie die op dat moment actueel is en op de Website wordt getoond per elke datum dat u de Website bezoekt c.q. het Gelicentieerde Product en Diensten gebruikt en/of koopt. Ten aanzien van Gelicentieerde Producten en Diensten die voorafgaande aan de publicatie van eenspoedig mogelijk op de hoogte brengen van de wijziging. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing na 30 dagen na een dergelijke kennisgeving. Uw gebruik van deze Website of uw gebruik en/of aankoop van het Gelicentieerde Product en Diensten van L1NDA nadat deze wijzigingen zijn aangebracht houdt in dat u ermee instemt aan deze wijzigingen gebonden te zijn.

2. Interpretatie

2.1 De definities en interpretatieregels in dit artikel zijn van toepassing op het Aanmeldingsformulier en deze Algemene Voorwaarden:

 • Abonnementskosten: het door de Klant aan L1NDA verschuldigde bedrag voor het Gelicentieerde Product en de Diensten, zoals vermeld op het Aanmeldingsformulier.
 • Back-upbeleid: het back-upbeleid van L1NDA ten aanzien van Klantgegevens die beschikbaar zijn op www.l1nda.com/nl/planner/
 • L1NDA Ondersteunende Diensten: het beleid van L1nda voor het bieden van ondersteuning met betrekking tot de Diensten zoals beschikbaar gesteld op de Website of elk ander webadres dat hiertoe aan de Klant door L1nda van tijd tot tijd kenbaar wordt gemaakt.
 • Aanmeldingsformulier: het formulier dat via de Website wordt ingevuld door een potentiële Klant en dat, eenmaal elektronisch ingediend bij L1NDA, tezamen met deze Algemene Voorwaarden de volledige Overeenkomst tussen de Klant en L1NDA vormt.
 • Bevoegde Gebruikers: de Klant c.q. de werknemers, vertegenwoordigers en derden die door de Klant zijn gemachtigd het Gelicentieerde Product, de Diensten en de Documentatie behorende bij deze Algemene Voorwaarden te gebruiken.
 • Diensten: de training, hosting, onderhouds- en/of bemiddelingsdiensten zoals omschreven op het Aanmeldingsformulier en in het L1NDA Ondersteunende Diensten en zoals door L1NDA aan de Klant krachtens de Overeenkomst geleverd via the Website of elk ander webadres dat hiertoe aan de Klant door L1NDA van tijd tot tijd kenbaar wordt gemaakt.
 • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
 • Documentatie: de documenten die door L1NDA online via de Website, of elk ander webadres dat hiertoe aan de Klant door L1NDA van tijd tot tijd kenbaar wordt gemaakt, aan de Klant beschikbaar worden gesteld en een beschrijving bevatten van de Diensten en Producten onder Licentie en de gebruikersaanwijzingen voor de Diensten en Producten onder Licentie.
 • Gebruikersabonnementen: de gebruikersabonnementen gekocht door de Klant die Bevoegde Gebruikers het recht geeft tot toegang tot en gebruik van het Gelicentieerde Product en de Documentatie overeenkomstig de Overeenkomst.
 • Ingangsdatum: de datum van Overeenkomst tussen L1NDA en de Klant zoals vermeld op het Aanmeldingsformulier.
 • Klant: de partij met wie L1NDA een Overeenkomst aangaat.
 • Klantgegevens: de gegevens die zijn ingevoerd door de Klant, de BevoegdeGebruikers of L1NDA namens de Klant in het kader van het Gelicentieerde Product, om de Diensten te gebruiken of het gebruik van de Diensten door de Klant te bevorderen.
 • Normale Kantooruren: 9.00 uur – 18.00 uur CET, elke Werkdag.
 • Overeenkomst: het Aanmeldingsformulier en deze Algemene Voorwaarden dietezamen de Overeenkomst vormen tussen de Klant en L1NDA.
 • Privacybeleid: het Privacybeleid van L1NDA ten aanzien van het gebruik en deopslag van persoonsgegevens kunnen worden gevonden op www.l1nda.com/nl/planner/
 • Gelicentieerde Product of Software: het door L1NDA geleverde software product‘L1NDA’ waarmee L1NDA haar Diensten aanbiedt.
 • Software: Zie Gelicentieerde Product.
 • Vertrouwelijke Informatie: informatie die auteursrechtelijk wordt beschermd ofvertrouwelijk is en die duidelijk als zodanig is bestempeld of ten aanzien waarvan indeze Overeenkomst is bepaald dat het vertrouwelijke informatie betreft.
 • Virus: elk ding of middel (waaronder elke software, code, bestand of programma)dat de werking van computersoftware, -hardware of –netwerk of enige telecommunicatiedienst, -apparatuur of –netwerk of enige andere dienst of toestel voorkomt, schaadt of op een andere manier de toegang tot of werking van een programma of data, waaronder de betrouwbaarheid van een programma of data, negatief beïnvloedt (ongeacht of dit door gehele of gedeeltelijke herindeling, wijziging of wissen van het programma of de data of anderszins geschiedt); of de gebruikerservaring negatief beïnvloedt, waaronder ‘worms’, ‘trojan horses’, virussen of andere soortgelijke zaken.
 • Website: www.l1nda.com/nl/planner/
 • Werkdag: elke dag behalve zaterdag, zondag of een nationale feestdag in Nederland.
 • Wijziging in Zeggenschap: de directe of indirecte verwerving van hetzij de meerderheid van de aandelen met stemrecht of van (in wezen) alle activa van een partij door een andere rechtspersoon in een enkelvoudig transactie of een reeks transacties.

2.2  Kopjes boven de artikelen, bijlagen en leden hebben geen invloed op de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.

2.3  Onder ‘persoon’ wordt ook een natuurlijke persoon of een al of niet rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam (met of zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid) en de wettelijke en persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers of toegestane rechtverkrijgenden.

2.4  Een verwijzing naar een L1NDA sluit een verwijzing naar een andere L1NDA, onderneming of andere rechtspersoon in, ongeacht waar of hoe opgericht of gevestigd.

2.5  Een verwijzing naar een woord in het enkelvoud sluit een verwijzing naar de meervoudsvormen van dit woord in en omgekeerd.

2.6  Een verwijzing naar het ene geslacht sluit een verwijzing naar de andere geslachten in.

2.7  Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling is een verwijzing hiernaar zoals dezeop dat moment van kracht is, rekening houdend met enige wijziging, uitbreiding of vernieuwing en omvat mede enige lagere wetgeving die op dat moment van kracht is.

2.8  Een verwijzing naar schrijven of schriftelijk sluit fax en e-mail in.

2.9  Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar de artikelen van deze Algemene Voorwaarden.

3. Licentie en Gebruikersabonnementen

3.1  Afhankelijk van het kopen van de Gebruikersabonnementen door de Klant en met inachtneming van de beperkingen uiteengezet in dit artikel 3 en de overige voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden, verleent L1NDA hierbij aan de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om Bevoegde Gebruikers toe te staan het Gelicentieerde Product en de Documentatie tijdens de Abonnementsperiode uitsluitend voor het doel om horecapersoneel online in te plannen te gebruiken.

3.2  Ten opzichte van de Bevoegde Gebruikers, garandeert de Klant dat:

 • (a)  hij niet zal (laten) toestaan dat een Gebruikersabonnement door meer dan eenafzonderlijke Bevoegde Gebruiker wordt gebruikt tenzij dit in zijn geheel opnieuw is toegewezen aan een andere afzonderlijke Bevoegde Gebruiker, in welk geval de eerdere Bevoegde Gebruiker niet langer het recht zal hebben tot toegang tot of gebruik van de Diensten, het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie;
 • (b)  elke Bevoegde Gebruiker een veilig wachtwoord zal gebruiken voor het gebruik van de Diensten, het Gelicentieerde Product en de Documentatie en dat elke Bevoegde Gebruiker dit wachtwoord geheim zal houden;
 • (c)  hij L1NDA zal toestaan de Diensten, het Gelicentieerde Product te controleren teneinde de naam en het wachtwoord van elke Bevoegde Gebruiker te kunnen vaststellen. Een dergelijke controle mag niet vaker dan een keer per kwartaal, voor rekening van L1NDA, worden verricht. Dit recht zal worden uitgeoefend met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn en wel zo dat de normale bedrijfsuitoefening van de Klant niet wezenlijk wordt belet;

3.3  De Klant zal de Website, het Gelicentieerde Product of de Diensten van L1NDA niet gebruiken om toegang te krijgen tot Virussen, deze op te slaan, te verspreiden of te verzenden, of om materiaal via de Website te uploaden of het Gelicentieerde Product te gebruiken voor doeleinden die:

 • (a)  onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, intimiderend of racistisch of etnisch beledigend zijn;
 • (b)  inbreuk plegen op het intellectueel eigendomsrecht van derden;
 • (c)  illegale activiteiten bevorderen;
 • (d)  seksueel expliciete beelden tonen;
 • (e)  onrechtmatig geweld bevorderen;
 • (f)  discriminatoir zijn ten aanzien van ras, geslacht, huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, handicap, of enige andere illegale activiteit; of
 • (g)  schade aanrichten aan personen of eigendommen.

3.4  De Klant vrijwaart L1NDA voor elke niet-nakoming van dit artikel door hem of zijnBevoegde Gebruikers of voor elke niet-nakoming die voortvloeit uit het onbevoegde gebruik door een derde van de logingegevens van een Bevoegde Gebruiker. L1NDA behoudt zich het recht voor de toegang van de Klant tot enig materiaal waarmee inbreuk wordt gepleegd op de bepalingen van dit artikel onbruikbaar te maken zonder hiervoor door de Klant aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

3.5 De Klant verklaart behoudens voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving die niet in overleg tussen de partijen kan worden uitgesloten, of behoudens voor zover expliciet toegestaan krachtens deze Algemene Voorwaarden of expliciet anders overeengekomen tussen de partijen:

 • (a)  niet te proberen het Gelicentieerde Product c.q. de Documentatie geheel of gedeeltelijk in welke vorm of media of met behulp van welk middel dan ook te kopiëren, te wijzigen, te vermenigvuldigen, een afgeleide versie ervan te maken, te bouwen, te mirroren, opnieuw uit te geven, te downloaden, te tonen, te verzenden of te verspreiden; of
 • (b)  niet te proberen het Gelicentieerde Product geheel of gedeeltelijk te decompileren, te disassembleren, reverse engineering toe te passen of deze anderszins om te zetten in een voor de mens waarneembare vorm; of
 • (c)  geen toegang te verschaffen tot alle of een deel van het Gelicentieerde Product en de Documentatie om een product of dienst te bouwen die concurreert met het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie; of
 • (d)  het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie niet te gebruiken om diensten te leveren aan derden; of
 • (e)  het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie, behalve aan de Bevoegde Gebruikers of anderszins met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van L1NDA, niet aan derden in licentie te geven, te verkopen, te verhuren, te leasen, over te dragen, toe te wijzen, te verspreiden, te tonen, openbaar te maken of anderszins beschikbaar te maken; of
 • (f)  niet te proberen toegang tot het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie te verkrijgen of andere personen dan de Bevoegde Gebruikers te helpen bij het verkrijgen van toegang tot het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie.

3.6  De Diensten, het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie te voorkomen en in geval van een dergelijke onbevoegde toegang of gebruik L1NDA hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

3.7  De rechten die onder de Overeenkomst worden verleend worden alleen aan de Klant verleend en worden niet geacht te zijn verleend aan een dochteronderneming of holding van de Klant.

4 Diensten en Gelicentieerde Product

4.1  L1NDA levert gedurende de Abonnementsperiode de Diensten en het Gelicentieerde Product en stelt de Documentatie beschikbaar aan de Klant onder en behoudens de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.

4.2  L1NDA zal zich naar commerciële maatstaven in redelijkheid inspannen om het

Klant zal zich in redelijkheid inspannen onbevoegde toegang tot of gebruik van de Gelicentieerde Product 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen, uitgezonderd in het geval dat:

 • (a)  geplande onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de standaardonderhoudsperiode van 04.30 tot 07.00 uur CET; en
 • (b)  ongeplande onderhoudswerkzaamheden buiten Normale Kantooruren, opvoorwaarde dat L1NDA zich in redelijkheid heeft ingespannen de Klant hiervan vooraf in kennis te stellen met in achtneming van een behoorlijke kennisgevingstermijn.

4.3 L1NDA biedt, als onderdeel van de Diensten en zonder extra kosten voor de Klant, de Klant tijdens Normale Kantooruren de standaard Klantondersteuning van L1NDA overeenkomstig het L1NDA Ondersteunende Diensten van L1NDA dat op het moment dat de Diensten worden geleverd van kracht is. L1NDA kan het L1NDA Ondersteunende Diensten uitsluitend naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigen.

6 Klantgegevens

6.1  De Klant is eigenaar van alle (eigendoms)rechten op en belangen in alle Klantgegevens en is alleen verantwoordelijk voor de rechtsgeldigheid, betrouwbaarheid, integriteit, juistheid en kwaliteit van de Klantgegevens.

6.2  L1NDA volgt redelijke archiveringsprocedures voor Klantgegevens zoals vermeld in haar Back-upbeleid en beschikbaar op: www.l1nda.com/nl/planner/ of elk ander webadres dat hiertoe aan de Klant door L1NDA van tijd tot tijd kenbaar wordt gemaakt. Deze procedures kunnen door L1NDA van tijd tot tijd naar eigen goeddunken worden gewijzigd. In geval van verlies van of schade aan de Klantgegevens, is de enige en exclusieve genoegdoening voor de Klant dat L1NDA zich naar commerciële maatstaven in redelijkheid zal inspannen de verloren of beschadigde Klantgegevens te herstellen met behulp van de meest recente back-up van de Klantgegevens zoals deze door L1NDA overeenkomstig de archiveringsprocedure beschreven in haar Back-upbeleid worden bijgehouden. L1nda is niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige vernietiging, wijziging of bekendmaking van de Klantgegevens door enige derde (behalve die derden met wie door L1nda een onderaannemingscontract is afgesloten om diensten te verrichten die gerelateerd zijn aan het onderhoud en het maken van een back-up van de Klantgegevens).

6.3  L1NDA zal, in het kader van de levering van de Diensten en het Gelicentieerde Product, haar Privacybeleid met betrekking tot de privacy en veiligheid van de Klantgegevens nakomen. Dit Privacybeleid is beschikbaar op: www.l1nda.com/nl/planner/ of elk ander webadres dat hiertoe aan de Klant door L1NDA van tijd tot tijd kenbaar wordt gemaakt, zoals een dergelijk document van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van L1NDA kan worden gewijzigd.

7 Verwerken persoonsgegevens

7.1  L1NDA krijgt uitsluitend voor de door haar te verrichten Diensten de beschikking over persoonsgegevens van werknemers van de Klant.

7.2  L1NDA is met betrekking tot haar Diensten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan te merken als ‘bewerker’ en de Klant als ‘verantwoordelijke’.

7.3  L1NDA zal persoonsgegevens, zijnde elk gegeven betreffende een geïdentificeerde ofidentificeerbare natuurlijk persoon werkzaam voor de Klant, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerken.

7.4  De door L1NDA in het kader van haar Diensten verstrekte persoonsgegevens zullen door L1NDA strikt vertrouwelijk worden behandeld en zullen uitsluitend worden gebruikt voor Diensten die ten behoeve van de Klant worden uitgevoerd.

7.5  L1NDA zal er voor zorgdragen dat bij het gebruik van geautomatiseerde systemen ten behoeve van het uitvoeren van bovenvermelde taak, de door de Klant verschafte gegevens deugdelijk worden afgeschermd van andere gegevens en zal er tevens voor zorgdragen dat personen die betrokken zijn bij de uitvoering of het aanbieden van de Diensten, de verschafte gegevens strikt vertrouwelijk zullen behandelen.

7.6 L1NDA zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. De Klant heeft het recht om, op een met L1NDA overeengekomen plaats en datum en door een met L1NDA overeengekomen derde, een audit uit te laten voeren met betrekking tot de nakoming van de verplichting door L1NDA genoemd in dit artikel. Deze audit zal geschieden op kosten van de Klant en zal de operationele activiteiten van L1NDA op geen enkele wijze belemmeren.

8 Statistieken en benchmarking

8.1 Door gebruikmaking van het Gelicentieerde Product geeft de Klant expliciet toestemming aan L1NDA om alle informatie die L1NDA middels haar Diensten verkrijgt anoniem te gebruiken voor statistische en benchmarking doeleinden in de breedste zin van het woord.

9 Verplichtingen van de Klant

9.1 De Klant verplicht zich:

 • (a) alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan L1NDA in verband met de Overeenkomst en alle noodzakelijke toegang te verlenen tot die informatie die door L1NDA wordt gevraagd;
 • (b) alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van zijn activiteiten krachtens de Overeenkomst na te komen;
 • (c) alle overige verantwoordelijkheden van de Klant zoals vermeld in de Overeenkomst tijdig en efficiënt uit te oefenen. In geval van vertraging in de medewerking door de Klant zoals door de partijen overeengekomen, kan L1NDA elk overeengekomen tijdschema of leveringsschema als redelijkerwijs nodig is aanpassen;
 • (d) ervoor te zorgen dat de Bevoegde Gebruikers het Gelicentieerde Product en de Documentatie gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst en verantwoordelijk te zijn voor de niet-nakoming van de Overeenkomst door de Bevoegde Gebruiker;
 • (e) alle benodigde licenties, toestemmingen en goedkeuringen te krijgen en te behouden die nodig zijn voor de Klant, haar werknemers en vertegenwoordigers om hun verplichtingen krachtens de Overeenkomst na te komen;
 • (f) ervoor te zorgen dat haar netwerk en systemen voldoen aan de relevante specificaties zoals van tijd tot tijd door L1NDA bepaald.

10 Kosten en betaling

10.1 De Klant zal de Abonnementskosten voor het Gelicentieerde Product en de Diensten overeenkomstig dit artikel aan L1NDA betalen.

10.2  De Klant zal op de Ingangsdatum geldige, actuele en volledige betalingsgegevens enoverige geldige, actuele en volledige factuurgegevens verstrekken aan L1NDA.

(a)  De Klant machtigt L1NDA hierbij de creditcard te debiteren dan wel deAbonnementskosten automatisch te incasseren:

 • (i)  op de Ingangsdatum voor de Abonnementskosten verschuldigd tenaanzien van de Eerste Abonnementsperiode; en
 • (ii)  afhankelijk van verlenging van de duur van de Overeenkomst, aan heteind van de Eerste Abonnementsperiode voor de Abonnementskostenverschuldigd voor de Verlengingsperiode;
 • (b)  Indien de creditcard niet voor het verschuldigde bedrag kan wordengedebiteerd of het verschuldigde bedrag kan niet automatisch worden geïncasseerd zal L1NDA de Klant factureren:
 • (i)  op de Ingangsdatum voor de Abonnementskosten verschuldigd tenaanzien van de Eerste Abonnementsperiode;
 • (ii)  afhankelijk van verlenging van de duur van de Overeenkomst, ten minste30 dagen voorafgaande aan het eind van de Eerste Abonnementsperiode voor de Abonnementskosten verschuldigd voor de volgende Verlengingsperiode;
 • (iii)  in voorkomende gevallen kan L1NDA ook met de Klant overeenkomen wekelijks een Factuur te sturen voor de geleverde Diensten; en
 • (iv)  in alle gevallen geldt dat de Klant elke Factuur binnen 7 dagen na factuurdatum dient te voldoen.

10.3  Indien L1NDA niet binnen 30 dagen na de vervaldag betaling heeft ontvangen kan L1NDA, onverminderd de overige rechten van L1NDA zonder aansprakelijkheid jegens de Klant, het wachtwoord, het account en de toegang tot alle of een deel van het Gelicentieerde Product onbruikbaar maken. Op L1NDA rust geen enkele plicht om alle of een deel van de Diensten of Producten onder Licentie te leveren zolang de betreffende factuur/facturen onbetaald blijft/blijven.

10.4  L1NDA is gerechtigd de Abonnementskosten te verhogen met (i) een jaarlijkse inflatie correctie en/of (ii) de kosten die verschuldigd zijn ten aanzien van de extra Gebruikersabonnementen en/of de dataoverschrijding krachtens dit artikel 9.. L1NDA is daarnaast gerechtigd om de Abonnementskosten te verhogen met inachtneming van een kennisgevingstermijn van 90 dagen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met deze verhoging heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen per de ingangsatum van de aangezegde prijsverhoging met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.

11 Eigendomsrechten

11.1 De Klant erkent en stemt ermee in dat L1NDA eigenares is van alle intellectuele eigendomsrechten op het Gelicentieerde Product, de Website en de Documentatie. Behalve indien uitdrukkelijk vermeld worden krachtens de Overeenkomst geen rechten aan de Klant verleend op octrooien, auteursrechten, databankrechten, handelsgeheimen, handelsnamen (al dan niet geregistreerd) merken, of andere rechten of licenties ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten van L1NDA, waaronder de Diensten, het Gelicentieerde Product, de Website of de Documentatie.

11.2 L1NDA bevestigt dat zij alle benodigde rechten ten aanzien van het Gelicentieerde Product en de Documentatie heeft om de rechten te kunnen verlenen die zij krachtens en overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst van plan is te verlenen.

12 Geheimhouding

12.1  Iedere partij kan toegang worden verleend tot Vertrouwelijke Informatie van de andere partij om haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst na te komen. Onder Vertrouwelijke Informatie van een partij wordt onder andere niet verstaan informatie die:

 • (a)  anders dan door handelen of nalaten van de ontvangende partij openbaar bekend is of wordt;
 • (b)  voorafgaande aan de openbaarmaking rechtmatig in het bezit was van de andere partij;
 • (c)  op rechtmatige wijze openbaar is gemaakt aan de ontvangende partij door een derde aan wie geen beperking tot openbaarmaking was opgelegd;
 • (d)  zelfstandig door de ontvangende partij is ontwikkeld, welke zelfstandige ontwikkeling door schriftelijk bewijs kan worden aangetoond; of
 • (e)  van rechtswege, op last van een bevoegde rechterlijke instantie of regelgevende instantie of bestuurslichaam openbaar moet worden gemaakt.

12.2  Iedere partij zal de Vertrouwelijke Informatie van de ander vertrouwelijk behandelen en, tenzij van rechtswege voorgeschreven, de Vertrouwelijke Informatie van de ander niet beschikbaar stellen aan derden of de Vertrouwelijke Informatie van de ander gebruiken voor doeleinden anders dan voor de uitvoering van de Overeenkomst.

12.3  Iedere partij neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Vertrouwelijke Informatie van de ander waartoe zij toegang heeft niet in strijd met de voorwaarden van de Overeenkomst openbaar wordt gemaakt of wordt verspreid door haar werknemers of vertegenwoordigers.

12.4  Geen van de partijen is verantwoordelijk voor schade, verlies, vernietiging, wijziging of openbaarmaking van de Vertrouwelijke Informatie door toedoen van een derde.

12.5  De Klant erkent dat gegevens van de Diensten en het Gelicentieerde Product, alsmede de resultaten van de prestatietesten van de Diensten en het Gelicentieerde Product, Vertrouwelijke Informatie van L1NDA vormen.

12.6  L1NDA erkent dat de Klantgegevens Vertrouwelijke Informatie van de Klant vormen.

12.7  Dit artikel 11 blijft onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst,ongeacht hoe deze beëindiging tot stand komt.

13 Vrijwaring

13.1

De Klant zal L1NDA vrijwaren tegen claims, vorderingen, procedures, verlies, schade, (on)kosten (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot gerechtskosten en redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Diensten en het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie door de Klant. L1NDA zal ten aanzien van claims tegen de Klant die voorvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Diensten en het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie door de Klant:

 • (a)  de Klant onmiddellijk in kennis stellen van een dergelijke claim;
 • (b)  voor rekening van de Klant, redelijke medewerking verlenen aan de Klant in deverdediging tegen en afwikkeling van een dergelijke claim; en
 • (c)  de Klant de algehele bevoegdheid geven de claim te verdediging of af te wikkelen.

13.2

Bij de verdediging of afwikkeling van een claim tegen L1NDA ten aanzien van (beweerde)inbreuk van intellectuele eigendomsrechten van derden, kan L1NDA ervoor zorgen dat de Klant het recht behoudt om gebruik te blijven maken van de Diensten of het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie, de Diensten of Producten onder Licentie en/of de Documentatie te verplaatsen of te wijzigen zodat ze geen inbreuk meer maken of, indien deze herstelmogelijkheden niet in redelijkheid beschikbaar zijn, de Overeenkomst beëindigen met inachtneming van een kennisgevingstermijn aan de Klant van 2 Werkdagen zonder enige verdere aansprakelijkheid of verplichting om aan de Klant vooraf gefixeerde schadevergoeding of overige extra kosten aan de Klant te betalen.

13.3  L1NDA, haar werknemers en haar vertegenwoordigers zullen in geen geval aansprakelijk zijn jegens de Klant voor zover de beweerde inbreuk gebaseerd is op:

 • (a)  een wijziging van de Diensten of het Gelicentieerde Product of deDocumentatie door een ander dan L1NDA; of
 • (b)  het gebruik door de Klant van de Diensten of het Gelicentieerde Product of deDocumentatie op een wijze die strijdig is met de aanwijzingen die door L1NDA aan de Klant zijn gegeven; of
 • (c)  het gebruik door de Klant van de Diensten of het Gelicentieerde Product of deDocumentatie na kennisgeving van de beweerde of feitelijke inbreuk van L1NDA of een bevoegde autoriteit.

13.4  Het voorgaande beschrijft de enige en exclusieve rechten en herstelmogelijkheden vande Klant en de volledige verplichtingen en aansprakelijkheid van L1NDA (waaronder de werknemers en vertegenwoordigers) ten aanzien van enig octrooi, auteursrecht, handelsmerk, databankrecht of geheimhoudingsrecht.

14 Beperking aansprakelijkheid

14.1

Dit artikel 14.1 beschrijft de volledige financiële aansprakelijkheid van L1NDA (waaronder de aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van haar werknemers en vertegenwoordigers) jegens de Klant ten aanzien van:

 • (a)  enige niet-nakoming van de Overeenkomst;
 • (b)  enig gebruik door de Klant van de Diensten en de Documentatie of het Gelicentieerde Product of een deel ervan; en
 • (c)  enige verklaring, overzicht of onrechtmatige handeling of nalaten (waaronder onachtzaamheid) die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst.

14.2  Behalve indien uitdrukkelijk en specifiek in de Overeenkomst vastgelegd:

 • (a)  aanvaardt de Klant exclusieve aansprakelijkheid voor de resultaten die door de Klant uit de Diensten en de Documentatie of het Gelicentieerde Product zijn verkregen en voor de conclusies die uit dit gebruik worden getrokken. L1NDA is niet aansprakelijkheid voor schade ontstaan door fouten of omissies in enige informatie of aanwijzingen die door de Klant aan L1NDA zijn verstrekt in verband met de Diensten of the Producten onder Licentie of voor schade ontstaan door enige maatregelen die door L1NDA op aanwijzing van de Klant zijn genomen;
 • (b)  worden alle garanties, verklaringen, bepalingen en alle overige voorwaarden van welk aard dan ook zoals bedoeld in geschreven of Angelsaksisch recht voor zover door toepasselijk recht toegestaan uitgesloten van de Overeenkomst; en
 • (c)  worden de Diensten, het Gelicentieerde Product en de Documentatie aan de Klant geleverd in de zich alsdan bevindende staat.

14.3  Niets in de Overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van L1NDA uit:

 • (a)  voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van L1NDA; of
 • (b)  voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.

14.4  Behoudens het bepaalde in dit artikel 14:

 • (a)  is L1NDA niet aansprakelijk op grond van een onrechtmatige daad (waar onder voor nalatigheid of niet-nakoming van een wettelijke verplichting), overeenkomst, verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins voor enige winstderving, verlies van bedrijfsactiviteiten, verminderde goodwill en/of gelijksoortige verliezen of verlies of bederf van gegevens of informatie of zuiver economische schade of voor enige bijzondere, indirecte schade of gevolgschade, kosten, schade, (on)kosten die hoe dan ook voortvloeien uit de Overeenkomst; en
 • (b)  is de totale aansprakelijkheid van L1NDA op grond van een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid of niet-nakoming van een wettelijke verplichting), verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins die voortvloeit uit of verband houdt met de (beoogde) uitvoering van de Overeenkomst beperkt tot €500 of het totale bedrag aan Abonnementskosten betaald gedurende de 12 maanden direct voorafgaand aan de datum waarop deze claim ontstond.

15 Duur en opzegging

15.1 De Overeenkomst treedt in werking op de Ingangsdatum en is geldig voor onbepaalde tijd. Elke partij kan de Overeenkomst beëindigen door:(a)  de andere partij schriftelijk, met in kennis te stellen van de beëindiging, in welk geval de Overeenkomst zal eindigen op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarbinnen de opzegging is ontvangen; of

(b)  de Overeenkomst op andere wijze overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst wordt beëindigd. De looptijd van deze Overeenkomst vormt tevens de Abonnementsperiode.

15.2

Onverminderd de andere rechten of herstelmogelijkheden waarop de partijen recht hebben, kan elke partij de Overeenkomst beëindigen zonder aansprakelijkheid jegens de andere partij indien:

 • (a)  de andere partij een wezenlijke schending van een bepaling van deOvereenkomst pleegt en (indien een dergelijke schending te herstellen is) deze schending niet alsnog, binnen 30 dagen nadat de partij die schriftelijk in gebreke is gesteld, is hersteld; of
 • (b)  er een gerechtelijke uitspraak is gedaan of een besluit is genomen om de andere partij te liquideren of dat zich omstandigheden voordoen die een bevoegde rechterlijke instantie het recht geven het faillissement uit te spreken ten aanzien van de andere partij; of
 • (c)  de rechter een bewindvoerder heeft aangesteld om de zaken, bedrijfsactiviteiten en het eigendom van de andere partij te beheren of een verzoek bij de bevoegde rechterlijke instantie is ingediend voor de aanstelling van een bewindvoerder over de andere partij, of een intentieverklaring tot het aanstellen van een bewindvoerder aan de andere partij is verstrekt; of
 • (d)  een curator is aangesteld voor de activa of de onderneming van de andere partij, of zich omstandigheden voordoen die de bevoegde rechterlijke instantie of een schuldeiser het recht geven een curator of beheerder aan te stellen over de andere partij, of een andere persoon de activa van de andere partij aanvaardt of verkoopt; of
 • (e)  de andere partij een schuldsaneringsregeling overeenkomt met haar schuldeisers of een verzoek indient bij de bevoegde rechterlijke instantie voor de bescherming van haar schuldeisers; of
 • (f)  de andere partij een soortgelijke of overeenkomstige maatregel neemt of ondergaat als gevolg van een schuld in welk rechtsgebied dan ook.

15.3

Bij

 • (a)  eindigen alle licenties verleend krachtens de Overeenkomst onmiddellijk;
 • (b)  geeft elke partij alle apparatuur, eigendommen, Documentatie en overige spullen (en alle kopieën daarvan) die de andere partij toebehoren terug en maakt deze er verder geen gebruik meer van;
 • (c)  is L1NDA gerechtigd de Klantgegevens die in haar bezit zijn te vernietigen of anderszins te verwijderen tenzij L1NDA uiterlijk tien dagen na de beëindigingsdatum van de Overeenkomst een schriftelijk verzoek ontvangt om de Klant de op dat moment meest recente back-up van de Klantgegevens te leveren. L1NDA zal zich naar commerciële maatstaven in redelijkheid inspannen om de back-up binnen 30 dagen na ontvangst van een dergelijk schriftelijk verzoek aan de Klant te leveren, mits de Klant alle kosten die op het moment van beëindiging openstaan en hier het gevolg van zijn (al dan niet verschuldigd op de beëindigingsdatum) heeft betaald. De Klant zal alle redelijke onkosten gemaakt door L1NDA voor het teruggeven of verwijderen van de Klantgegevens;
 • (d)  zullen de verworven rechten van de partijen op de beëindigingsdatum, of de beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook: voortzetting na beëindiging van een bepaling die uitdrukkelijk of impliciet van kracht blijft na de beëindiging, niet worden aangetast en zullen deze onverminderd blijven bestaan; en

(e) zal de Klant alle nog openstaande facturen per ommegaande volledig voldoen.

16 Overmacht

16.1 L1NDA kan door de Klant niet aansprakelijk worden gehouden krachtens de Overeenkomst indien zij in de nakoming van haar verplichting krachtens de Overeenkomst of in de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten wordt verhinderd of vertraagd door handelingen, gebeurtenissen, nalaten of ongelukken door overmacht waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsgeschillen (ongeacht of het personeel van L1NDA of een andere partij hierbij betrokken is), uitval van een nutsvoorziening of transport- of telecommunicatienetwerk, natuurramp, oorlog, oproer of onlusten, opzettelijk aangerichte schade, naleving van een wet of maatregel, regel, voorschrift of aanwijzing van overheidswege, ongeluk, storing in fabriek of machine, brand, overstroming, storm of niet-nakoming door leveranciers of andere derden, mits de Klant van deze overmacht en de verwachte duur ervan in kennis is gesteld.

17 Verklaring van afstand

17.1  Een verklaring van afstand van een recht krachtens de Overeenkomst treedt slechts in werking indien deze schriftelijk is en alleen van toepassing is op de partij tot wie de afstandsverklaring is gericht en op de omstandigheden waarvoor deze is afgegeven.

17.2  Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn de rechten die voortvloeien uit de Overeenkomst cumulatief en worden bij wet gestelde rechten niet uitgezonderd.

18 Ongeldige bepaling

18.1  Indien een bepaling van de Overeenkomst door een bevoegde rechterlijke instantie of bestuurslichaam wordt aangemerkt als ongeldige, niet afdwingbaar of onwettig blijven de overige bepalingen van kracht.

18.2  Indien een ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling geldig, afdwingbaar of wettig zou zijn indien een deel ervan zou worden geschrapt, geldt de bepaling met de wijziging die nodig is om de commerciële bedoeling van de partijen kracht te verlenen.

19 Gehele overeenkomst

19.1  Deze Algemene Voorwaarden tezamen met het Aanmeldingsformulier en de documenten waarnaar wordt verwezen vormen de gehele Overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerder gemaakte regelingen, afspraken of overeenkomst die over dit onderwerp zijn gemaakt.

19.2  Elke partij erkent en stemt ermee in dat zij bij het aangaan van de Overeenkomst niet afgaat op een toezegging, belofte, verzekering, verklaring, garantie of afspraak (al dan niet schriftelijk) van enige persoon (al dan niet partij bij de Overeenkomst) met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst, anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in de Overeenkomst.

20 Overdracht

20.1  De Klant zal niet zonder de schriftelijke toestemming van L1NDA alle of enige van haar rechten of verplichtingen krachtens de Overeenkomst cederen, overdragen, opleggen, in onderaanbesteding toekennen of er iets anders mee doen.

20.2  L1NDA is gerechtigd alle of enige van haar rechten of verplichtingen krachtens de Overeenkomst te cederen, over te dragen, op te leggen, in onderaanbesteding toe te kennen of er iets anders mee te doen.

21 Kennisgevingen

21.1  Elke kennisgeving die krachtens de Overeenkomst door L1NDA aan de Klant dient te worden gedaan zal naar het e-mailadres van de Klant worden gezonden zoals dit door de Klant is opgegeven op het Aanmeldingsformulier.

21.2  Kennisgevingen aan L1NDA dienen schriftelijk te geschieden en te worden afgeleverd op het adres zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden, of op elk ander adres dat voor dit doeleinde door die partij wordt doorgegeven, of per e-mail aan info@l1nda.com

22 Rechtskeuze

22.1  De Overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming ervan (waaronder buitencontractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst en uitgelegd volgens Nederlands recht.

22.2  Partijen komen onherroepelijk overeen dat de rechtbank te Amsterdam uitsluitend bevoegd is om alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit de Overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming ervan (waaronder buitencontractuele geschillen of vorderingen) te beslechten.