1. Informatie over ons

1.1  Wij zijn L1NDA B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te (1012 RG) Amsterdam en kantoorhoudend aan de Leidsestraat 32 BC, 1017 PB in Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 57861765, handelend onder de naam L1NDA (hierna: “L1NDA”).

1.2  Onze website is te vinden op www.l1nda.com/nl/planner/

1.3  We hebben het product L1NDA Planner ontwikkeld, dit is een Softwareproduct waarmee horecapersoneel online ingepland kan worden.

1.4  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Gelicentieerde Product en de Diensten van L1NDA. Door onze Website, het Gelicentieerde Product of de Diensten te gebruiken stemt u in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet instemt met deze Algemene Voorwaarden, dient u de Website, het Gelicentieerde Product of de Diensten niet te gebruiken.

1.5  We behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd deze Algemene Voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of aankoop van Producten onder Licentie en Diensten betreft de versie die op dat moment actueel is en op de Website wordt getoond per elke datum dat u de Website bezoekt c.q. het Gelicentieerde Product en Diensten gebruikt en/of koopt. Ten aanzien van Gelicentieerde Producten en Diensten die voorafgaande aan de publicatie van eenspoedig mogelijk op de hoogte brengen van de wijziging. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing na 30 dagen na een dergelijke kennisgeving. Uw gebruik van deze Website of uw gebruik en/of aankoop van het Gelicentieerde Product en Diensten van L1NDA nadat deze wijzigingen zijn aangebracht houdt in dat u ermee instemt aan deze wijzigingen gebonden te zijn.

2. Interpretatie

2.1 De definities en interpretatieregels in dit artikel zijn van toepassing op het Aanmeldingsformulier en deze Algemene Voorwaarden:

 • Abonnementskosten: het door de Klant aan L1NDA verschuldigde bedrag voor het Gelicentieerde Product en de Diensten, zoals vermeld op het Aanmeldingsformulier.
 • Back-upbeleid: het back-upbeleid van L1NDA ten aanzien van Klantgegevens die beschikbaar zijn op www.l1nda.com/nl/planner/
 • L1NDA Ondersteunende Diensten: het beleid van L1nda voor het bieden van ondersteuning met betrekking tot de Diensten zoals beschikbaar gesteld op de Website of elk ander webadres dat hiertoe aan de Klant door L1nda van tijd tot tijd kenbaar wordt gemaakt.
 • Aanmeldingsformulier: het formulier dat via de Website wordt ingevuld door een potentiële Klant en dat, eenmaal elektronisch ingediend bij L1NDA, tezamen met deze Algemene Voorwaarden de volledige Overeenkomst tussen de Klant en L1NDA vormt.
 • Bevoegde Gebruikers: de Klant c.q. de werknemers, vertegenwoordigers en derden die door de Klant zijn gemachtigd het Gelicentieerde Product, de Diensten en de Documentatie behorende bij deze Algemene Voorwaarden te gebruiken.
 • Diensten: de training, hosting, onderhouds- en/of bemiddelingsdiensten zoals omschreven op het Aanmeldingsformulier en in het L1NDA Ondersteunende Diensten en zoals door L1NDA aan de Klant krachtens de Overeenkomst geleverd via the Website of elk ander webadres dat hiertoe aan de Klant door L1NDA van tijd tot tijd kenbaar wordt gemaakt.
 • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
 • Documentatie: de documenten die door L1NDA online via de Website, of elk ander webadres dat hiertoe aan de Klant door L1NDA van tijd tot tijd kenbaar wordt gemaakt, aan de Klant beschikbaar worden gesteld en een beschrijving bevatten van de Diensten en Producten onder Licentie en de gebruikersaanwijzingen voor de Diensten en Producten onder Licentie.
 • Gebruikersabonnementen: de gebruikersabonnementen gekocht door de Klant die Bevoegde Gebruikers het recht geeft tot toegang tot en gebruik van het Gelicentieerde Product en de Documentatie overeenkomstig de Overeenkomst.
 • Ingangsdatum: de datum van Overeenkomst tussen L1NDA en de Klant zoals vermeld op het Aanmeldingsformulier.
 • Klant: de partij met wie L1NDA een Overeenkomst aangaat.
 • Klantgegevens: de gegevens die zijn ingevoerd door de Klant, de BevoegdeGebruikers of L1NDA namens de Klant in het kader van het Gelicentieerde Product, om de Diensten te gebruiken of het gebruik van de Diensten door de Klant te bevorderen.
 • Normale Kantooruren: 9.00 uur – 18.00 uur CET, elke Werkdag.
 • Overeenkomst: het Aanmeldingsformulier en deze Algemene Voorwaarden dietezamen de Overeenkomst vormen tussen de Klant en L1NDA.
 • Privacybeleid: het Privacybeleid van L1NDA ten aanzien van het gebruik en deopslag van persoonsgegevens kunnen worden gevonden op www.l1nda.com/nl/planner/
 • Gelicentieerde Product of Software: het door L1NDA geleverde software product‘L1NDA’ waarmee L1NDA haar Diensten aanbiedt.
 • Software: Zie Gelicentieerde Product.
 • Vertrouwelijke Informatie: informatie die auteursrechtelijk wordt beschermd ofvertrouwelijk is en die duidelijk als zodanig is bestempeld of ten aanzien waarvan indeze Overeenkomst is bepaald dat het vertrouwelijke informatie betreft.
 • Virus: elk ding of middel (waaronder elke software, code, bestand of programma)dat de werking van computersoftware, -hardware of –netwerk of enige telecommunicatiedienst, -apparatuur of –netwerk of enige andere dienst of toestel voorkomt, schaadt of op een andere manier de toegang tot of werking van een programma of data, waaronder de betrouwbaarheid van een programma of data, negatief beïnvloedt (ongeacht of dit door gehele of gedeeltelijke herindeling, wijziging of wissen van het programma of de data of anderszins geschiedt); of de gebruikerservaring negatief beïnvloedt, waaronder ‘worms’, ‘trojan horses’, virussen of andere soortgelijke zaken.
 • Website: www.l1nda.com/nl/planner/
 • Werkdag: elke dag behalve zaterdag, zondag of een nationale feestdag in Nederland.
 • Wijziging in Zeggenschap: de directe of indirecte verwerving van hetzij de meerderheid van de aandelen met stemrecht of van (in wezen) alle activa van een partij door een andere rechtspersoon in een enkelvoudig transactie of een reeks transacties.

2.2  Kopjes boven de artikelen, bijlagen en leden hebben geen invloed op de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.

2.3  Onder ‘persoon’ wordt ook een natuurlijke persoon of een al of niet rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam (met of zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid) en de wettelijke en persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers of toegestane rechtverkrijgenden.

2.4  Een verwijzing naar een L1NDA sluit een verwijzing naar een andere L1NDA, onderneming of andere rechtspersoon in, ongeacht waar of hoe opgericht of gevestigd.

2.5  Een verwijzing naar een woord in het enkelvoud sluit een verwijzing naar de meervoudsvormen van dit woord in en omgekeerd.

2.6  Een verwijzing naar het ene geslacht sluit een verwijzing naar de andere geslachten in.

2.7  Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling is een verwijzing hiernaar zoals dezeop dat moment van kracht is, rekening houdend met enige wijziging, uitbreiding of vernieuwing en omvat mede enige lagere wetgeving die op dat moment van kracht is.

2.8  Een verwijzing naar schrijven of schriftelijk sluit fax en e-mail in.

2.9  Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar de artikelen van deze Algemene Voorwaarden.

3. Licentie en Gebruikersabonnementen

3.1  Afhankelijk van het kopen van de Gebruikersabonnementen door de Klant en met inachtneming van de beperkingen uiteengezet in dit artikel 3 en de overige voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden, verleent L1NDA hierbij aan de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om Bevoegde Gebruikers toe te staan het Gelicentieerde Product en de Documentatie tijdens de Abonnementsperiode uitsluitend voor het doel om horecapersoneel online in te plannen te gebruiken.

3.2  Ten opzichte van de Bevoegde Gebruikers, garandeert de Klant dat:

 • (a)  hij niet zal (laten) toestaan dat een Gebruikersabonnement door meer dan eenafzonderlijke Bevoegde Gebruiker wordt gebruikt tenzij dit in zijn geheel opnieuw is toegewezen aan een andere afzonderlijke Bevoegde Gebruiker, in welk geval de eerdere Bevoegde Gebruiker niet langer het recht zal hebben tot toegang tot of gebruik van de Diensten, het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie;
 • (b)  elke Bevoegde Gebruiker een veilig wachtwoord zal gebruiken voor het gebruik van de Diensten, het Gelicentieerde Product en de Documentatie en dat elke Bevoegde Gebruiker dit wachtwoord geheim zal houden;
 • (c)  hij L1NDA zal toestaan de Diensten, het Gelicentieerde Product te controleren teneinde de naam en het wachtwoord van elke Bevoegde Gebruiker te kunnen vaststellen. Een dergelijke controle mag niet vaker dan een keer per kwartaal, voor rekening van L1NDA, worden verricht. Dit recht zal worden uitgeoefend met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn en wel zo dat de normale bedrijfsuitoefening van de Klant niet wezenlijk wordt belet;

3.3  De Klant zal de Website, het Gelicentieerde Product of de Diensten van L1NDA niet gebruiken om toegang te krijgen tot Virussen, deze op te slaan, te verspreiden of te verzenden, of om materiaal via de Website te uploaden of het Gelicentieerde Product te gebruiken voor doeleinden die:

 • (a)  onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, intimiderend of racistisch of etnisch beledigend zijn;
 • (b)  inbreuk plegen op het intellectueel eigendomsrecht van derden;
 • (c)  illegale activiteiten bevorderen;
 • (d)  seksueel expliciete beelden tonen;
 • (e)  onrechtmatig geweld bevorderen;
 • (f)  discriminatoir zijn ten aanzien van ras, geslacht, huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, handicap, of enige andere illegale activiteit; of
 • (g)  schade aanrichten aan personen of eigendommen.

3.4  De Klant vrijwaart L1NDA voor elke niet-nakoming van dit artikel door hem of zijnBevoegde Gebruikers of voor elke niet-nakoming die voortvloeit uit het onbevoegde gebruik door een derde van de logingegevens van een Bevoegde Gebruiker. L1NDA behoudt zich het recht voor de toegang van de Klant tot enig materiaal waarmee inbreuk wordt gepleegd op de bepalingen van dit artikel onbruikbaar te maken zonder hiervoor door de Klant aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

3.5 De Klant verklaart behoudens voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving die niet in overleg tussen de partijen kan worden uitgesloten, of behoudens voor zover expliciet toegestaan krachtens deze Algemene Voorwaarden of expliciet anders overeengekomen tussen de partijen:

 • (a)  niet te proberen het Gelicentieerde Product c.q. de Documentatie geheel of gedeeltelijk in welke vorm of media of met behulp van welk middel dan ook te kopiëren, te wijzigen, te vermenigvuldigen, een afgeleide versie ervan te maken, te bouwen, te mirroren, opnieuw uit te geven, te downloaden, te tonen, te verzenden of te verspreiden; of
 • (b)  niet te proberen het Gelicentieerde Product geheel of gedeeltelijk te decompileren, te disassembleren, reverse engineering toe te passen of deze anderszins om te zetten in een voor de mens waarneembare vorm; of
 • (c)  geen toegang te verschaffen tot alle of een deel van het Gelicentieerde Product en de Documentatie om een product of dienst te bouwen die concurreert met het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie; of
 • (d)  het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie niet te gebruiken om diensten te leveren aan derden; of
 • (e)  het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie, behalve aan de Bevoegde Gebruikers of anderszins met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van L1NDA, niet aan derden in licentie te geven, te verkopen, te verhuren, te leasen, over te dragen, toe te wijzen, te verspreiden, te tonen, openbaar te maken of anderszins beschikbaar te maken; of
 • (f)  niet te proberen toegang tot het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie te verkrijgen of andere personen dan de Bevoegde Gebruikers te helpen bij het verkrijgen van toegang tot het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie.

3.6  De Diensten, het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie te voorkomen en in geval van een dergelijke onbevoegde toegang of gebruik L1NDA hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

3.7  De rechten die onder de Overeenkomst worden verleend worden alleen aan de Klant verleend en worden niet geacht te zijn verleend aan een dochteronderneming of holding van de Klant.

4 Diensten en Gelicentieerde Product

4.1  L1NDA levert gedurende de Abonnementsperiode de Diensten en het Gelicentieerde Product en stelt de Documentatie beschikbaar aan de Klant onder en behoudens de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.

4.2  L1NDA zal zich naar commerciële maatstaven in redelijkheid inspannen om het

Klant zal zich in redelijkheid inspannen onbevoegde toegang tot of gebruik van de Gelicentieerde Product 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen, uitgezonderd in het geval dat:

 • (a)  geplande onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de standaardonderhoudsperiode van 04.30 tot 07.00 uur CET; en
 • (b)  ongeplande onderhoudswerkzaamheden buiten Normale Kantooruren, opvoorwaarde dat L1NDA zich in redelijkheid heeft ingespannen de Klant hiervan vooraf in kennis te stellen met in achtneming van een behoorlijke kennisgevingstermijn.

4.3 L1NDA biedt, als onderdeel van de Diensten en zonder extra kosten voor de Klant, de Klant tijdens Normale Kantooruren de standaard Klantondersteuning van L1NDA overeenkomstig het L1NDA Ondersteunende Diensten van L1NDA dat op het moment dat de Diensten worden geleverd van kracht is. L1NDA kan het L1NDA Ondersteunende Diensten uitsluitend naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigen.

5 L1NDA Connect

Indien je gebruik maakt van de integratie met het product L1NDA Connect zijn de bijbehorende ​Algemene Voorwaarden​ en ​Privacy Policy​ van toepassing.

6 Klantgegevens

6.1  De Klant is eigenaar van alle (eigendoms)rechten op en belangen in alle Klantgegevens en is alleen verantwoordelijk voor de rechtsgeldigheid, betrouwbaarheid, integriteit, juistheid en kwaliteit van de Klantgegevens.

6.2  L1NDA volgt redelijke archiveringsprocedures voor Klantgegevens zoals vermeld in haar Back-upbeleid en beschikbaar op: www.l1nda.com/nl/planner/ of elk ander webadres dat hiertoe aan de Klant door L1NDA van tijd tot tijd kenbaar wordt gemaakt. Deze procedures kunnen door L1NDA van tijd tot tijd naar eigen goeddunken worden gewijzigd. In geval van verlies van of schade aan de Klantgegevens, is de enige en exclusieve genoegdoening voor de Klant dat L1NDA zich naar commerciële maatstaven in redelijkheid zal inspannen de verloren of beschadigde Klantgegevens te herstellen met behulp van de meest recente back-up van de Klantgegevens zoals deze door L1NDA overeenkomstig de archiveringsprocedure beschreven in haar Back-upbeleid worden bijgehouden. L1nda is niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige vernietiging, wijziging of bekendmaking van de Klantgegevens door enige derde (behalve die derden met wie door L1nda een onderaannemingscontract is afgesloten om diensten te verrichten die gerelateerd zijn aan het onderhoud en het maken van een back-up van de Klantgegevens).

6.3  L1NDA zal, in het kader van de levering van de Diensten en het Gelicentieerde Product, haar Privacybeleid met betrekking tot de privacy en veiligheid van de Klantgegevens nakomen. Dit Privacybeleid is beschikbaar op: www.l1nda.com/nl/planner/ of elk ander webadres dat hiertoe aan de Klant door L1NDA van tijd tot tijd kenbaar wordt gemaakt, zoals een dergelijk document van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van L1NDA kan worden gewijzigd.

7 Verwerken persoonsgegevens

7.1  L1NDA krijgt uitsluitend voor de door haar te verrichten Diensten de beschikking over persoonsgegevens van werknemers van de Klant.

7.2  L1NDA is met betrekking tot haar Diensten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan te merken als ‘bewerker’ en de Klant als ‘verantwoordelijke’.

7.3  L1NDA zal persoonsgegevens, zijnde elk gegeven betreffende een geïdentificeerde ofidentificeerbare natuurlijk persoon werkzaam voor de Klant, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerken.

7.4  De door L1NDA in het kader van haar Diensten verstrekte persoonsgegevens zullen door L1NDA strikt vertrouwelijk worden behandeld en zullen uitsluitend worden gebruikt voor Diensten die ten behoeve van de Klant worden uitgevoerd.

7.5  L1NDA zal er voor zorgdragen dat bij het gebruik van geautomatiseerde systemen ten behoeve van het uitvoeren van bovenvermelde taak, de door de Klant verschafte gegevens deugdelijk worden afgeschermd van andere gegevens en zal er tevens voor zorgdragen dat personen die betrokken zijn bij de uitvoering of het aanbieden van de Diensten, de verschafte gegevens strikt vertrouwelijk zullen behandelen.

7.6 L1NDA zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. De Klant heeft het recht om, op een met L1NDA overeengekomen plaats en datum en door een met L1NDA overeengekomen derde, een audit uit te laten voeren met betrekking tot de nakoming van de verplichting door L1NDA genoemd in dit artikel. Deze audit zal geschieden op kosten van de Klant en zal de operationele activiteiten van L1NDA op geen enkele wijze belemmeren.

8 Statistieken en benchmarking

8.1 Door gebruikmaking van het Gelicentieerde Product geeft de Klant expliciet toestemming aan L1NDA om alle informatie die L1NDA middels haar Diensten verkrijgt anoniem te gebruiken voor statistische en benchmarking doeleinden in de breedste zin van het woord.

9 Verplichtingen van de Klant

9.1 De Klant verplicht zich:

 • (a) alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan L1NDA in verband met de Overeenkomst en alle noodzakelijke toegang te verlenen tot die informatie die door L1NDA wordt gevraagd;
 • (b) alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van zijn activiteiten krachtens de Overeenkomst na te komen;
 • (c) alle overige verantwoordelijkheden van de Klant zoals vermeld in de Overeenkomst tijdig en efficiënt uit te oefenen. In geval van vertraging in de medewerking door de Klant zoals door de partijen overeengekomen, kan L1NDA elk overeengekomen tijdschema of leveringsschema als redelijkerwijs nodig is aanpassen;
 • (d) ervoor te zorgen dat de Bevoegde Gebruikers het Gelicentieerde Product en de Documentatie gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst en verantwoordelijk te zijn voor de niet-nakoming van de Overeenkomst door de Bevoegde Gebruiker;
 • (e) alle benodigde licenties, toestemmingen en goedkeuringen te krijgen en te behouden die nodig zijn voor de Klant, haar werknemers en vertegenwoordigers om hun verplichtingen krachtens de Overeenkomst na te komen;
 • (f) ervoor te zorgen dat haar netwerk en systemen voldoen aan de relevante specificaties zoals van tijd tot tijd door L1NDA bepaald.

10 Kosten en betaling

10.1 De Klant zal de Abonnementskosten voor het Gelicentieerde Product en de Diensten overeenkomstig dit artikel aan L1NDA betalen.

10.2  De Klant zal op de Ingangsdatum geldige, actuele en volledige betalingsgegevens enoverige geldige, actuele en volledige factuurgegevens verstrekken aan L1NDA.

(a)  De Klant machtigt L1NDA hierbij de creditcard te debiteren dan wel deAbonnementskosten automatisch te incasseren:

 • (i)  op de Ingangsdatum voor de Abonnementskosten verschuldigd tenaanzien van de Eerste Abonnementsperiode; en
 • (ii)  afhankelijk van verlenging van de duur van de Overeenkomst, aan heteind van de Eerste Abonnementsperiode voor de Abonnementskostenverschuldigd voor de Verlengingsperiode;
 • (b)  Indien de creditcard niet voor het verschuldigde bedrag kan wordengedebiteerd of het verschuldigde bedrag kan niet automatisch worden geïncasseerd zal L1NDA de Klant factureren:
 • (i)  op de Ingangsdatum voor de Abonnementskosten verschuldigd tenaanzien van de Eerste Abonnementsperiode;
 • (ii)  afhankelijk van verlenging van de duur van de Overeenkomst, ten minste30 dagen voorafgaande aan het eind van de Eerste Abonnementsperiode voor de Abonnementskosten verschuldigd voor de volgende Verlengingsperiode;
 • (iii)  in voorkomende gevallen kan L1NDA ook met de Klant overeenkomen wekelijks een Factuur te sturen voor de geleverde Diensten; en
 • (iv)  in alle gevallen geldt dat de Klant elke Factuur binnen 7 dagen na factuurdatum dient te voldoen.

10.3  Indien L1NDA niet binnen 30 dagen na de vervaldag betaling heeft ontvangen kan L1NDA, onverminderd de overige rechten van L1NDA zonder aansprakelijkheid jegens de Klant, het wachtwoord, het account en de toegang tot alle of een deel van het Gelicentieerde Product onbruikbaar maken. Op L1NDA rust geen enkele plicht om alle of een deel van de Diensten of Producten onder Licentie te leveren zolang de betreffende factuur/facturen onbetaald blijft/blijven.

10.4  L1NDA is gerechtigd de Abonnementskosten te verhogen met (i) een jaarlijkse inflatie correctie en/of (ii) de kosten die verschuldigd zijn ten aanzien van de extra Gebruikersabonnementen en/of de dataoverschrijding krachtens dit artikel 9.. L1NDA is daarnaast gerechtigd om de Abonnementskosten te verhogen met inachtneming van een kennisgevingstermijn van 90 dagen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met deze verhoging heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen per de ingangsatum van de aangezegde prijsverhoging met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.

11 Eigendomsrechten

11.1 De Klant erkent en stemt ermee in dat L1NDA eigenares is van alle intellectuele eigendomsrechten op het Gelicentieerde Product, de Website en de Documentatie. Behalve indien uitdrukkelijk vermeld worden krachtens de Overeenkomst geen rechten aan de Klant verleend op octrooien, auteursrechten, databankrechten, handelsgeheimen, handelsnamen (al dan niet geregistreerd) merken, of andere rechten of licenties ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten van L1NDA, waaronder de Diensten, het Gelicentieerde Product, de Website of de Documentatie.

11.2 L1NDA bevestigt dat zij alle benodigde rechten ten aanzien van het Gelicentieerde Product en de Documentatie heeft om de rechten te kunnen verlenen die zij krachtens en overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst van plan is te verlenen.

12 Geheimhouding

12.1  Iedere partij kan toegang worden verleend tot Vertrouwelijke Informatie van de andere partij om haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst na te komen. Onder Vertrouwelijke Informatie van een partij wordt onder andere niet verstaan informatie die:

 • (a)  anders dan door handelen of nalaten van de ontvangende partij openbaar bekend is of wordt;
 • (b)  voorafgaande aan de openbaarmaking rechtmatig in het bezit was van de andere partij;
 • (c)  op rechtmatige wijze openbaar is gemaakt aan de ontvangende partij door een derde aan wie geen beperking tot openbaarmaking was opgelegd;
 • (d)  zelfstandig door de ontvangende partij is ontwikkeld, welke zelfstandige ontwikkeling door schriftelijk bewijs kan worden aangetoond; of
 • (e)  van rechtswege, op last van een bevoegde rechterlijke instantie of regelgevende instantie of bestuurslichaam openbaar moet worden gemaakt.

12.2  Iedere partij zal de Vertrouwelijke Informatie van de ander vertrouwelijk behandelen en, tenzij van rechtswege voorgeschreven, de Vertrouwelijke Informatie van de ander niet beschikbaar stellen aan derden of de Vertrouwelijke Informatie van de ander gebruiken voor doeleinden anders dan voor de uitvoering van de Overeenkomst.

12.3  Iedere partij neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Vertrouwelijke Informatie van de ander waartoe zij toegang heeft niet in strijd met de voorwaarden van de Overeenkomst openbaar wordt gemaakt of wordt verspreid door haar werknemers of vertegenwoordigers.

12.4  Geen van de partijen is verantwoordelijk voor schade, verlies, vernietiging, wijziging of openbaarmaking van de Vertrouwelijke Informatie door toedoen van een derde.

12.5  De Klant erkent dat gegevens van de Diensten en het Gelicentieerde Product, alsmede de resultaten van de prestatietesten van de Diensten en het Gelicentieerde Product, Vertrouwelijke Informatie van L1NDA vormen.

12.6  L1NDA erkent dat de Klantgegevens Vertrouwelijke Informatie van de Klant vormen.

12.7  Dit artikel 11 blijft onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst,ongeacht hoe deze beëindiging tot stand komt.

13 Vrijwaring

13.1

De Klant zal L1NDA vrijwaren tegen claims, vorderingen, procedures, verlies, schade, (on)kosten (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot gerechtskosten en redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Diensten en het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie door de Klant. L1NDA zal ten aanzien van claims tegen de Klant die voorvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Diensten en het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie door de Klant:

 • (a)  de Klant onmiddellijk in kennis stellen van een dergelijke claim;
 • (b)  voor rekening van de Klant, redelijke medewerking verlenen aan de Klant in deverdediging tegen en afwikkeling van een dergelijke claim; en
 • (c)  de Klant de algehele bevoegdheid geven de claim te verdediging of af te wikkelen.

13.2

Bij de verdediging of afwikkeling van een claim tegen L1NDA ten aanzien van (beweerde)inbreuk van intellectuele eigendomsrechten van derden, kan L1NDA ervoor zorgen dat de Klant het recht behoudt om gebruik te blijven maken van de Diensten of het Gelicentieerde Product en/of de Documentatie, de Diensten of Producten onder Licentie en/of de Documentatie te verplaatsen of te wijzigen zodat ze geen inbreuk meer maken of, indien deze herstelmogelijkheden niet in redelijkheid beschikbaar zijn, de Overeenkomst beëindigen met inachtneming van een kennisgevingstermijn aan de Klant van 2 Werkdagen zonder enige verdere aansprakelijkheid of verplichting om aan de Klant vooraf gefixeerde schadevergoeding of overige extra kosten aan de Klant te betalen.

13.3  L1NDA, haar werknemers en haar vertegenwoordigers zullen in geen geval aansprakelijk zijn jegens de Klant voor zover de beweerde inbreuk gebaseerd is op:

 • (a)  een wijziging van de Diensten of het Gelicentieerde Product of deDocumentatie door een ander dan L1NDA; of
 • (b)  het gebruik door de Klant van de Diensten of het Gelicentieerde Product of deDocumentatie op een wijze die strijdig is met de aanwijzingen die door L1NDA aan de Klant zijn gegeven; of
 • (c)  het gebruik door de Klant van de Diensten of het Gelicentieerde Product of deDocumentatie na kennisgeving van de beweerde of feitelijke inbreuk van L1NDA of een bevoegde autoriteit.

13.4  Het voorgaande beschrijft de enige en exclusieve rechten en herstelmogelijkheden vande Klant en de volledige verplichtingen en aansprakelijkheid van L1NDA (waaronder de werknemers en vertegenwoordigers) ten aanzien van enig octrooi, auteursrecht, handelsmerk, databankrecht of geheimhoudingsrecht.

14 Beperking aansprakelijkheid

14.1

Dit artikel 14.1 beschrijft de volledige financiële aansprakelijkheid van L1NDA (waaronder de aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van haar werknemers en vertegenwoordigers) jegens de Klant ten aanzien van:

 • (a)  enige niet-nakoming van de Overeenkomst;
 • (b)  enig gebruik door de Klant van de Diensten en de Documentatie of het Gelicentieerde Product of een deel ervan; en
 • (c)  enige verklaring, overzicht of onrechtmatige handeling of nalaten (waaronder onachtzaamheid) die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst.

14.2  Behalve indien uitdrukkelijk en specifiek in de Overeenkomst vastgelegd:

 • (a)  aanvaardt de Klant exclusieve aansprakelijkheid voor de resultaten die door de Klant uit de Diensten en de Documentatie of het Gelicentieerde Product zijn verkregen en voor de conclusies die uit dit gebruik worden getrokken. L1NDA is niet aansprakelijkheid voor schade ontstaan door fouten of omissies in enige informatie of aanwijzingen die door de Klant aan L1NDA zijn verstrekt in verband met de Diensten of the Producten onder Licentie of voor schade ontstaan door enige maatregelen die door L1NDA op aanwijzing van de Klant zijn genomen;
 • (b)  worden alle garanties, verklaringen, bepalingen en alle overige voorwaarden van welk aard dan ook zoals bedoeld in geschreven of Angelsaksisch recht voor zover door toepasselijk recht toegestaan uitgesloten van de Overeenkomst; en
 • (c)  worden de Diensten, het Gelicentieerde Product en de Documentatie aan de Klant geleverd in de zich alsdan bevindende staat.

14.3  Niets in de Overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van L1NDA uit:

 • (a)  voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van L1NDA; of
 • (b)  voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.

14.4  Behoudens het bepaalde in dit artikel 14:

 • (a)  is L1NDA niet aansprakelijk op grond van een onrechtmatige daad (waarondervoor nalatigheid of niet-nakoming van een wettelijke verplichting), overeenkomst, verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins voor enige winstderving, verlies van bedrijfsactiviteiten, verminderde goodwill en/of gelijksoortige verliezen of verlies of bederf van gegevens of informatie of zuiver economische schade of voor enige bijzondere, indirecte schade of gevolgschade, kosten, schade, (on)kosten die hoe dan ook voortvloeien uit de Overeenkomst; en
 • (b)  is de totale aansprakelijkheid van L1NDA op grond van een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid of niet-nakoming van een wettelijke verplichting), verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins die voortvloeit uit of verband houdt met de (beoogde) uitvoering van de Overeenkomst beperkt tot €500 of het totale bedrag aan Abonnementskosten betaald gedurende de 12 maanden direct voorafgaand aan de datum waarop deze claim ontstond.

15 Duur en opzegging

15.1 De Overeenkomst treedt in werking op de Ingangsdatum en is geldig voor onbepaalde tijd. Elke partij kan de Overeenkomst beëindigen door:(a)  de andere partij schriftelijk, met in kennis te stellen van de beëindiging, in welk geval de Overeenkomst zal eindigen op de laatste dag van de maandvolgend op de maand waarbinnen de opzegging is ontvangen; of

(b)  de Overeenkomst op andere wijze overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst wordt beëindigd. De looptijd van deze Overeenkomst vormt tevens de Abonnementsperiode.

15.2

Onverminderd de andere rechten of herstelmogelijkheden waarop de partijen recht hebben, kan elke partij de Overeenkomst beëindigen zonder aansprakelijkheid jegens de andere partij indien:

 • (a)  de andere partij een wezenlijke schending van een bepaling van deOvereenkomst pleegt en (indien een dergelijke schending te herstellen is) deze schending niet alsnog, binnen 30 dagen nadat de partij die schriftelijk in gebreke is gesteld, is hersteld; of
 • (b)  er een gerechtelijke uitspraak is gedaan of een besluit is genomen om de andere partij te liquideren of dat zich omstandigheden voordoen die een bevoegde rechterlijke instantie het recht geven het faillissement uit te spreken ten aanzien van de andere partij; of
 • (c)  de rechter een bewindvoerder heeft aangesteld om de zaken, bedrijfsactiviteiten en het eigendom van de andere partij te beheren of een verzoek bij de bevoegde rechterlijke instantie is ingediend voor de aanstelling van een bewindvoerder over de andere partij, of een intentieverklaring tot het aanstellen van een bewindvoerder aan de andere partij is verstrekt; of
 • (d)  een curator is aangesteld voor de activa of de onderneming van de andere partij, of zich omstandigheden voordoen die de bevoegde rechterlijke instantie of een schuldeiser het recht geven een curator of beheerder aan te stellen over de andere partij, of een andere persoon de activa van de andere partij aanvaardt of verkoopt; of
 • (e)  de andere partij een schuldsaneringsregeling overeenkomt met haar schuldeisers of een verzoek indient bij de bevoegde rechterlijke instantie voor de bescherming van haar schuldeisers; of
 • (f)  de andere partij een soortgelijke of overeenkomstige maatregel neemt of ondergaat als gevolg van een schuld in welk rechtsgebied dan ook.

15.3

Bij

 • (a)  eindigen alle licenties verleend krachtens de Overeenkomst onmiddellijk;
 • (b)  geeft elke partij alle apparatuur, eigendommen, Documentatie en overigespullen (en alle kopieën daarvan) die de andere partij toebehoren terug enmaakt deze er verder geen gebruik meer van;
 • (c)  is L1NDA gerechtigd de Klantgegevens die in haar bezit zijn te vernietigen ofanderszins te verwijderen tenzij L1NDA uiterlijk tien dagen na de beëindigingsdatum van de Overeenkomst een schriftelijk verzoek ontvangt om de Klant de op dat moment meest recente back-up van de Klantgegevens te leveren. L1NDA zal zich naar commerciële maatstaven in redelijkheid inspannen om de back-up binnen 30 dagen na ontvangst van een dergelijk schriftelijk verzoek aan de Klant te leveren, mits de Klant alle kosten die op het moment van beëindiging openstaan en hier het gevolg van zijn (al dan niet verschuldigd op de beëindigingsdatum) heeft betaald. De Klant zal alle redelijke onkosten gemaakt door L1NDA voor het teruggeven of verwijderen van de Klantgegevens;
 • (d)  zullen de verworven rechten van de partijen op de beëindigingsdatum, of de beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook: voortzetting na beëindiging van een bepaling die uitdrukkelijk of impliciet van kracht blijft na de beëindiging, niet worden aangetast en zullen deze onverminderd blijven bestaan; en

(e) zal de Klant alle nog openstaande facturen per ommegaande volledig voldoen.

16 Overmacht

16.1 L1NDA kan door de Klant niet aansprakelijk worden gehouden krachtens de Overeenkomst indien zij in de nakoming van haar verplichting krachtens de Overeenkomst of in de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten wordt verhinderd of vertraagd door handelingen, gebeurtenissen, nalaten of ongelukken door overmacht waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsgeschillen (ongeacht of het personeel van L1NDA of een andere partij hierbij betrokken is), uitval van een nutsvoorziening of transport- of telecommunicatienetwerk, natuurramp, oorlog, oproer of onlusten, opzettelijk aangerichte schade, naleving van een wet of maatregel, regel, voorschrift of aanwijzing van overheidswege, ongeluk, storing in fabriek of machine, brand, overstroming, storm of niet-nakoming door leveranciers of andere derden, mits de Klant van deze overmacht en de verwachte duur ervan in kennis is gesteld.

17 Verklaring van afstand

17.1  Een verklaring van afstand van een recht krachtens de Overeenkomst treedt slechts in werking indien deze schriftelijk is en alleen van toepassing is op de partij tot wie de afstandsverklaring is gericht en op de omstandigheden waarvoor deze is afgegeven.

17.2  Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn de rechten die voortvloeien uit de Overeenkomst cumulatief en worden bij wet gestelde rechten niet uitgezonderd.

18 Ongeldige bepaling

18.1  Indien een bepaling van de Overeenkomst door een bevoegde rechterlijke instantie of bestuurslichaam wordt aangemerkt als ongeldige, niet afdwingbaar of onwettig blijven de overige bepalingen van kracht.

18.2  Indien een ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling geldig, afdwingbaar of wettig zou zijn indien een deel ervan zou worden geschrapt, geldt de bepaling met de wijziging die nodig is om de commerciële bedoeling van de partijen kracht te verlenen.

19 Gehele overeenkomst

19.1  Deze Algemene Voorwaarden tezamen met het Aanmeldingsformulier en de documenten waarnaar wordt verwezen vormen de gehele Overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerder gemaakte regelingen, afspraken of overeenkomst die over dit onderwerp zijn gemaakt.

19.2  Elke partij erkent en stemt ermee in dat zij bij het aangaan van de Overeenkomst niet afgaat op een toezegging, belofte, verzekering, verklaring, garantie of afspraak (al dan niet schriftelijk) van enige persoon (al dan niet partij bij de Overeenkomst) met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst, anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in de Overeenkomst.

20 Overdracht

20.1  De Klant zal niet zonder de schriftelijke toestemming van L1NDA alle of enige van haar rechten of verplichtingen krachtens de Overeenkomst cederen, overdragen, opleggen, in onderaanbesteding toekennen of er iets anders mee doen.

20.2  L1NDA is gerechtigd alle of enige van haar rechten of verplichtingen krachtens de Overeenkomst te cederen, over te dragen, op te leggen, in onderaanbesteding toe te kennen of er iets anders mee te doen.

21 Kennisgevingen

21.1  Elke kennisgeving die krachtens de Overeenkomst door L1NDA aan de Klant dient te worden gedaan zal naar het e-mailadres van de Klant worden gezonden zoals dit door de Klant is opgegeven op het Aanmeldingsformulier.

21.2  Kennisgevingen aan L1NDA dienen schriftelijk te geschieden en te worden afgeleverd op het adres zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden, of op elk ander adres dat voor dit doeleinde door die partij wordt doorgegeven, of per e-mail aan info@l1nda.com

22 Rechtskeuze

22.1  De Overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming ervan (waaronder buitencontractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst en uitgelegd volgens Nederlands recht.

22.2  Partijen komen onherroepelijk overeen dat de rechtbank te Amsterdam uitsluitend bevoegd is om alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit de Overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming ervan (waaronder buitencontractuele geschillen of vorderingen) te beslechten.

 

 

L1NDA Connect Algemene Voorwaarden – Bedrijven

De Algemene Voorwaarden van L1NDA Connect zijn van toepassing op het gebruik van de website L1NDA Connect en daarmee samenhangende dienstverlening door L1NDA Connect B.V. (hierna: ‘L1NDA Connect’), zoals de werving, de selectie en de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten, tenzij anders is overeengekomen of bevestigd.

Deze voorwaarden zijn mede gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van NBBU. L1NDA Connect is aangesloten bij de NBBU.

Tussen jou en L1NDA Connect bestaat een overeenkomst van opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De belangrijkste onderwerpen uit de algemene voorwaarden worden hierna kort toegelicht.

Uitzending via marktplaats L1NDA Connect

De marktplaats L1NDA Connect brengt vraag en aanbod bij elkaar. Je kunt shifts plaatsen, waarna je vervolgens kunt kiezen welke kandidaat die zich heeft aangemeld voor een shift je op uitzendbasis in wilt zetten.

Driehoeksverhouding

De inhoud van deze algemene voorwaarden is grotendeels terug te voeren op het bijzondere karakter van de uitzendverhouding die bijvoorbeeld wezenlijk verschilt van het leveren van goederen of het aannemen van werk. Bij de uitzendverhouding zijn 3 partijen betrokken: de opdrachtgever, de flexwerker en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen alle betrokken partijen en het hoe en waarom van deze algemene voorwaarden is het volgende van belang.

Tussen de flexwerker en L1NDA Connect bestaat een uitzendovereenkomst. Dit is een bijzondere arbeidsovereenkomst, waarbij de flexwerker door L1NDA Connect aan jouw bedrijf ter beschikking wordt gesteld om onder jouw leiding en toezicht werkzaamheden te gaan verrichten. De flexwerker is dus formeel in dienst van L1NDA Connect. De flexwerker is werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst met ‘uitzendbeding’ en er is een uitsluiting van de loondoorbetaling overeengekomen (dat de flexwerker geen recht heeft op loon als er geen werk is). De uitzendovereenkomst kwalificeert dan ook als een oproepovereenkomst zoals bepaald in artikel 7:628a BW. Zolang het uitzendbeding van toepassing is eindigt de uitzendovereenkomst als jij de uitzending beëindigt of bij ziekmelding.

De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de flexwerker zijn geregeld in de (NBBU) CAO voor Uitzendkrachten.

Tussen jou en L1NDA Connect bestaat een (overeenkomst van) opdracht, op basis waarvan een flexwerker ter beschikking wordt gesteld. Tussen de flexwerker en jou als opdrachtgever bestaat geen (arbeids)overeenkomst. De flexwerker is echter wel feitelijk bij jou als opdrachtgever werkzaam. Leiding over en toezicht op de werkzaamheden liggen dan ook bij jou.

Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid

Iedere uitzendonderneming is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen, die voortvloeien uit de formele werkgeversrol, afhankelijk van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan de beëindiging van de uitzending ‘op verzoek van de opdrachtgever’, het naleven van de regels omtrent arbeidstijden, het verstrekken van informatie over de functie, jouw beloningsregeling en het verstrekken van een zogenoemd Arbodocument aan de flexwerker. L1NDA Connect moet erop kunnen rekenen dat jij, waar nodig, jouw medewerking verleent aan het verstrekken van juiste en volledige informatie.

Zoals hiervoor vermeld liggen leiding over en toezicht op de (uitvoering van de) werkzaamheden door de flexwerker bij jou als opdrachtgever. L1NDA Connect heeft geen invloed op de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder deze worden verricht. Jij bent dan ook verantwoordelijk voor het werk en de werkomstandigheden. Je wordt geacht een flexwerker van L1NDA Connect net zo goed te instrueren, begeleiden en behandelen als jouw eigen werknemers. Zo is bijvoorbeeld in de Arbeidsomstandighedenwet geregeld dat de opdrachtgever wordt beschouwd als de werkgever van de aan hem ter beschikking gestelde flexwerkers. In het verlengde van deze verantwoordelijkheid is de opdrachtgever ook aansprakelijk als zich schade voordoet. Wij adviseren je dan ook om je verzekeringspolis hierop na te zien en zo nodig aan te passen.

Tarieven

Bij uitzending omvat het door jou te betalen tarief de kosten van de uitzendarbeid (loonkosten, loonheffing, sociale premies etc.) en een marge. De beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van de flexwerker worden vastgesteld met inachtneming van de (NBBU) CAO voor Uitzendkrachten. Op grond van die CAO heeft iedere flexwerker – in beginsel – recht op dezelfde beloning (zoals omschreven in artikel 16 van de (NBBU) CAO voor Uitzendkrachten*) als jouw eigen werknemers die hetzelfde of gelijkwaardig werk doen.

Om de juiste beloning te kunnen vaststellen, is L1NDA Connect afhankelijk van jouw informatie over de functie, de toepasselijke beloningsregeling en eventuele loonsverhogingen. Op grond van die informatie wordt ook het tarief vastgesteld of gewijzigd.

Aangezien de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid ook tijdens een opdracht kunnen stijgen als gevolg van – bijvoorbeeld – (periodieke of algemene) loonsverhogingen, CAO wijzigingen, wijzigingen in premies of een stijging van de door L1NDA Connect te verrichten uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor scholing, ziekteverzuim, afvloeiing en dergelijke, is L1NDA Connect gerechtigd om tijdens de opdracht tariefwijzigingen als gevolg van dergelijke kost prijsstijgingen door te voeren.

De tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden in verband met een (verwachte) toename van de algemene kosten van de bedrijfsvoering.

Indien bepaalde kostenvergoedingen aan jou in rekening worden gebracht, stijgen deze alleen indien de betreffende kostenvergoeding daadwerkelijk toeneemt.

Betaling en facturering

Bij uitzending geschiedt de uitbetaling en facturering aan de hand van de tijdverantwoording. Jij bent verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin vermelde gegevens. Je krijgt via L1NDA Connect na de geplande dienst urenoverzichten aangeboden. Het is belangrijk dat je het urenoverzicht binnen 48 uur controleert en zo nodig corrigeert. Doe je dat niet tijdig, dan gaan wij ervan uit dat de aangeboden urenoverzichten akkoord zijn en wordt op basis daarvan wekelijks verloond en gefactureerd.

Om de kosten van de voorfinanciering in de hand te houden, kent L1NDA Connect een betalingstermijn van 14 dagen.

Hoofdstuk I inleidende bepalingen

Artikel 1: Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten tussen L1NDA Connect en de opdrachtgever betreffende diensten van L1NDA Connect, een en ander voor zover deze voorwaarden naar hun aard en inhoud toepasbaar zijn op de betreffende dienst. Deze algemene voorwaarden kennen algemene bepalingen en bepalingen die alleen betrekking hebben op een specifieke dienst. Voor zover een (deel van een) specifieke bepaling strijdig is met een algemene bepaling, gaat (dat deel van) die specifieke bepaling voor op de algemene bepaling. Door onze website en/of onze diensten te gebruiken ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door L1NDA Connect uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk door L1NDA Connect bevestigd of schriftelijk met L1NDA Connect overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de opdracht(en) of overige overeenkomst(en), waarop zij van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2: Definities

 • aanbiedingen: alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van opdrachten of overige (raam)overeenkomsten, waaronder voorstellen, offertes en prijsopgaves;
 • arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat of flexwerker: een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en kandidaat of flexwerker, dan wel:
  • een ambtelijke aanstelling van de kandidaat of flexwerker bij de opdrachtgever;
  • de inhuur van de kandidaat of flexwerker door de opdrachtgever via een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
  • een arbeidsverhouding tussen de kandidaat of flexwerker met een door opdrachtgever aangewezen of met hem in een groep verbonden derde. Een en ander ongeacht de aard van het door de kandidaat of flexwerker te verrichten werk;
 • CAO: de (NBBU) Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten. De geldende CAO kan worden geraadpleegd op www.l1nda.com/nl/connect/bedrijven/ 
 • dienst(en): de dienstverlening van L1NDA Connect gericht op de terbeschikkingstelling van flexwerkers, werving en selectie en de daarmee samenhangende dienstverlening;
 • economische sancties: alle sanctionerende en/of economische maatregelen die voorkomen in wet- en regelgeving, verdragen en embargo’s en andere besluiten van instanties die relevant zijn voor Nederland, waaronder de Europese Unie en de Verenigde Naties;
 • flexwerker: iedere natuurlijke persoon, die door L1NDA Connect ter beschikking wordt gesteld aan één of meerdere opdrachtgevers, teneinde – op basis van een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW – werkzaamheden te verrichten onder leiding en toezicht van die opdrachtgever(s) of een door hem c.q. hen met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde. Omwille van de leesbaarheid wordt in deze voorwaarden telkens geschreven: ‘flexwerker’, ‘hij’ en ‘hem’. Hiermee wordt ook ‘zij’ en ‘haar’ bedoeld;
 • ICT middelen: door L1NDA Connect bij de dienstverlening gebruikte technologische hulpmiddelen waartoe de opdrachtgever in het kader van de diensten direct of indirect toegang wordt gegeven, zoals de marktplaats L1NDA Connect, (interactieve) websites, internetportal(s), computersystemen, tijdregistratiesystemen, software, koppelingen (application interfaces), applicaties (apps) en e-mail
 • inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de CAO;
 • internet portal: de niet openbare (gedeelten van de) websites van L1NDA Connect, voor zover toegankelijk voor opdrachtgevers in het kader van (de uitvoering van) een of meerdere diensten;
 • kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door L1NDA Connect aan de opdrachtgever is voorgesteld, althans met wie de opdrachtgever via L1NDA Connect in contact is gekomen met het oog op ófwel het aangaan van een arbeidsverhouding met die kandidaat ófwel de terbeschikkingstelling van die persoon aan de opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde;
 • L1NDA Connect:  L1NDA Connect B.V., hiermee wordt eveneens de marktplaats / internetportal / website aangeduid;
 • opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en L1NDA Connect op grond waarvan een of meerdere dienst(en) door L1NDA Connect worden verricht. De opdracht tot terbeschikkingstelling betreft (telkens) een enkele flexwerker;
 • opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie L1NDA Connect een opdracht of overige overeenkomst aangaat dan wel aan wie L1NDA Connect een aanbieding doet;
 • oproep: de oproep** van de flexwerker voor het verrichten van werkzaamheden bij de opdrachtgever;
 • oproepkracht: iedere flexwerker werkzaam op basis van een oproepovereenkomst;
 • oproepovereenkomst: een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:628a BW***;
 • planning: het inplannen van personeel, waaronder flexwerkers, overig flexibel personeel en/ of eigen personeel van de opdrachtgever voor werkzaamheden onder leiding en toezicht van de opdrachtgever;
 • samenhangende dienstverlening: dienstverlening die ondersteunend is aan of samenhangt met de dienstverlening van L1NDA Connect op het gebied van de terbeschikkingstelling van flexwerkers  en/of werving en selectie van kandidaten en – doorgaans in combinatie met voornoemde diensten – wordt uitgevoerd. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: het beschikbaar stellen van de website L1NDA Connect;
 • schriftelijk: op schrift gesteld of door middel van (een) elektronische bericht(en), bijvoorbeeld via e-mail of de internetportals, uitgewisseld;
 • tarief: het door de opdrachtgever aan L1NDA Connect verschuldigde tarief voor de op grond van de opdracht verrichte of te verrichten dienst, exclusief BTW;
 • terbeschikkingstelling: het ter beschikking stellen van flexwerkers om krachtens een opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van de opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde;
 • sanctielijsten: overzichten van bedrijven, instellingen en personen die het onderwerp zijn van economische sancties;
 • uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de uitzendovereenkomst met de flexwerker en/ of in de CAO, inhoudende dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de flexwerker door L1NDA Connect aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW);
 • vertrouwelijke informatie: als zodanig door de verstrekkende partij aangemerkte informatie en informatie waarvan de ontvanger wist of redelijkerwijs had behoren te weten dat deze van vertrouwelijke aard is;
 • week: de kalenderweek die begint op maandag om 0.00 uur en eindigt op zondag om 24.00 uur;
 • werving en selectie: het werven en/of selecteren van een of meerdere kandidaten.

Hoofdstuk 2 opdracht

Artikel 3: Aangaan, duur en einde opdracht

 1. De opdracht of overige overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan of door L1NDA Connect schriftelijk bevestigd.
 2. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd zijnde voor een vaste periode.  De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd. De opzegtermijn voor andere diensten bedraagt 30 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of door L1NDA Connect bevestigd.
  Elke opdracht kan onmiddellijk, zonder enige opzegtermijn, door de andere partij worden opgezegd, indien
  de andere partij in verzuim is en de tekortkoming van de andere partij de opzegging rechtvaardigt;

  • de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen;
  • de andere partij geliquideerd is;
  • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of hiertoe een verzoek is gedaan; of
  • de andere partij in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd. De partij die op grond van dit artikel opzegt is niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging. Alle vorderingen van L1NDA Connect worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.
 3. Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de opdracht van kracht.

Artikel 4: Nakoming opdracht

 1. L1NDA Connect is gehouden zich in te spannen om de opdracht en/ of overige overeenkomst naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien en voor zover L1NDA Connect deze verplichting niet nakomt, is L1NDA Connect gehouden tot vergoeding van de daaruit rechtstreeks voortvloeiende schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij L1NDA Connect en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van L1NDA Connect.
 2. De opdrachtgever verstrekt aan L1NDA Connect tijdig alle benodigde informatie en verleent aan L1NDA Connect alle redelijkerwijs te verlangen medewerking om L1NDA Connect in staat te stellen de opdracht en/of de overige overeenkomst naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. Door L1NDA Connect in het kader van de diensten – anders dan in een opdracht(bevestiging), overige overeenkomst of factuur – verstrekte informatie, zoals informatieve presentaties, rapportages, suggesties en tips, zijn uitsluitend ter informatie van de opdrachtgever bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend anders dan bij deze voorwaarden bepaald.

Hoofdstuk 3 Werving en Selectie

Artikel 5: Werving en selectie kandidaten

 1. L1NDA Connect kan uit eigen beweging, zonder een daartoe strekkende opdracht of verzoek van de opdrachtgever, potentieel geschikte kandidaten aan de opdrachtgever aanbieden met het oog op (mogelijke) vacatures.
 2. L1NDA Connect is gerechtigd bij de werving van kandidaten voor opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever verstrekt L1NDA Connect tijdig alle voor de goede uitvoering van de opdracht en/ of overige overeenkomst relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie, de vereiste en gewenste kwalificaties, (een indicatie van) het salaris, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 4. L1NDA Connect bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de kandidaten, welke kandidaten zij aan de opdrachtgever voorstelt. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde kandidaat af te wijzen.
 5. L1NDA Connect zal zich inspannen tijdig een potentieel geschikte kandidaat aan te bieden. L1NDA Connect schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien L1NDA Connect om welke reden dan ook niet of niet tijdig een kandidaat kan aanbieden. L1NDA Connect is niet aansprakelijk, indien een door haar voorgestelde kandidaat om welke reden dan ook niet als uitzendkracht ter beschikking kan worden gesteld aan de opdrachtgever.
 6. L1NDA Connect is niet aansprakelijk voor schade in verband met het inzetten van kandidaten en flexwerkers die niet blijken te voldoen aan jouw verwachtingen.

Hoofdstuk 4 de terbeschikkingstelling van flexwerkers

Artikel 6: Terbeschikkingstelling

 1. De terbeschikkingstelling vangt aan op het moment dat de flexwerker met zijn werkzaamheden begint.
 2. Aangezien de flexwerker een oproepkracht is (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen), is opdrachtgever verantwoordelijk voor het aantoonbaar, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, – namens L1NDA Connect – oproepen van de flexwerker.  De oproep dient in beginsel uiterlijk vier kalenderdagen voor aanvang van de shift plaats te vinden via L1NDA Connect. Als de oproep later plaatsvindt dat hoeft de flexwerker niet te reageren op de oproep.
 3. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan L1NDA Connect om de lopende terbeschikkingstelling te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig eindigt. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van L1NDA Connect schriftelijk bevestigen dat hij de opdracht en de terbeschikkingstelling beëindigt. Indien L1NDA Connect de opdracht op één van de gronden als bedoeld in artikel 3 lid 2 opzegt, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
 4. Vanwege het uitzendbeding dat geldt tussen de flexwerker en L1NDA Connect, eindigt de terbeschikkingstelling van de flexwerker op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de flexwerker meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever dan geacht het verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan L1NDA Connect bevestigen.
 5. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege, indien en zodra L1NDA Connect de flexwerker niet meer ter beschikking kan stellen, omdat de uitzendovereenkomst tussen L1NDA Connect en de flexwerker is geëindigd en deze uitzendovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. L1NDA Connect is niet gehouden ten behoeve van de opdrachtgever een nieuwe uitzendovereenkomst aan te gaan.
 6. L1NDA Connect zal zich inspannen de flexwerker tijdig en overeenkomstig de opdracht(bevestiging) of overige overeenkomst ter beschikking te stellen. L1NDA Connect schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien L1NDA Connect de flexwerker om welke reden dan ook niet, niet tijdig of niet langer ter beschikking kan stellen.

Artikel 7: Vervanging en beschikbaarheid

 1. L1NDA Connect kan een flexwerker aan meerdere opdrachtgevers ter beschikking stellen.
 2. L1NDA Connect zal zich inspannen gedurende de opdracht – indien de opdracht langer duurt dan één dienst – zoveel mogelijk dezelfde flexwerker ter beschikking te stellen. L1NDA Connect is echter gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende flexwerker aan te bieden, indien zij dit nodig acht met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van L1NDA Connect, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de CAO en de voor L1NDA Connect geldende ontslagregels. De opdrachtgever zal in beginsel medewerking verlenen, tenzij wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen in redelijkheid geen medewerking van de opdrachtgever kan worden verlangd.
 3. Indien de flexwerker wordt vervangen door een andere flexwerker, zal de beloning van en het tarief voor de vervangende flexwerker opnieuw worden vastgesteld zoals vermeld in artikel 9 en 12 van deze voorwaarden.

Artikel 8: Arbeidsduur en werktijden flexwerkers

 1. Bij de opdracht worden afspraken gemaakt over de arbeidsduur en de arbeidstijden van de flexwerker. De arbeids- en de rusttijden van de flexwerker zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en arbeidstijden van de flexwerker voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet erop toe dat de flexwerker de rechtens toegestane arbeidstijden en de afgesproken arbeidsduur, behoudens incidenteel overwerk, niet overschrijdt.
 2. Opdrachtgever zal de flexwerker te werk stellen voor de volledige met L1NDA Connect overeengekomen arbeidsduur.
 3. Indien door of op initiatief van opdrachtgever de oproep van een oproepkracht geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken of gewijzigd binnen 4 dagen voor aanvang van de betreffende werkzaamheden is de opdrachtgever aan L1NDA Connect het opdrachtgeverstarief verschuldigd over de ingetrokken/ gewijzigde uren. Voor de berekening van de termijn van 4 dagen wordt de geplande werkdag niet meegeteld.
 4. De vakantie en het verlof van de flexwerker worden vastgesteld in overleg tussen de opdrachtgever, de flexwerker en L1NDA Connect. Opdrachtgever zal de flexwerker in staat stellen vakantie en verlof op te nemen met inachtneming van de wet, de CAO en de voor de flexwerker geldende arbeidsvoorwaardenregeling.
 5. De opdrachtgever stelt de flexwerker in de gelegenheid de aan hem in het kader van de wet en CAO aangeboden scholing te genieten. Indien de flexwerker specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht of scholing volgt op verzoek van de opdrachtgever, zullen de uren die de flexwerker aan deze scholing besteedt als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Uren die aan overige scholing worden besteed zullen niet in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever, tenzij dit anders is overeengekomen. De voor overige scholing benodigde afwezigheidsperioden worden na overleg met de opdrachtgever door L1NDA Connect vastgesteld.
 6. De opdrachtgever stelt de flexwerker in de gelegenheid het werk te onderbreken, indien en voor zover de flexwerker hier aanspraak op kan maken ingevolge het in of krachtens de Arbeidstijdenwet en/of Arbeidsomstandighedenwet bepaalde, bijvoorbeeld om te kolven na bevalling. Indien de flexwerker recht heeft op loon over de uren besteed aan dergelijke werkonderbrekingen, zullen deze uren als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever zal L1NDA Connect bij het aangaan van de opdracht informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen, collectief verplichte vrije dagen en (bijzondere) feestdagen gedurende de looptijd van de opdracht. Onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde zal L1NDA Connect zich inspannen om met deze vrije dagen/ perioden rekening te houden bij de uitzendovereenkomst of de vaststelling van de vakantie en/of atv (indien van toepassing) van de flexwerker.
 8. Indien er sprake is van een oproepovereenkomst en de opdrachtgever stelt de flexwerker niet of minder dan 3 (aaneengesloten) uren per oproep in de gelegenheid om de overeengekomen arbeid te verrichten, is de opdrachtgever aan L1NDA Connect per oproep het opdrachtgeverstarief verschuldigd over 3 of zoveel meer uren als de flexwerker gebruikelijk zou hebben gewerkt of mocht verwachten te gaan werken.

Artikel 9: Functie en beloning flexwerkers

 1. De beloning van de flexwerker wordt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving en -eisen door L1NDA Connect vastgesteld met inachtneming van de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning en de beloningsregeling voor flexwerkers werkzaam in de bouw), de toepasselijke wet- en regelgeving en de eventueel voor de flexwerker geldende arbeidsvoorwaardenregeling.
 2. L1NDA Connect is op grond van de CAO verplicht voor elke flexwerker de inlenersbeloning toe te passen, zoals omschreven in artikel 16 van de CAO.
 3. Uren, gedurende welke de flexwerker in het kader van de opdracht bereikbaar en/of beschikbaar dient te zijn voor werkzaamheden en/of dient te reizen, worden aan de flexwerker vergoed op basis van de hiervoor bij de opdrachtgever geldende regelingen en aan de opdrachtgever doorberekend.
 4. Teneinde L1NDA Connect in de gelegenheid te stellen de juiste beloning en het tarief vast te stellen, verstrekt de opdrachtgever op grond van art. 12a WAADI tijdig voor aanvang van de opdracht en voorts op eerste verzoek van L1NDA Connect alle benodigde informatie met betrekking tot het niveau van de door de flexwerker uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling, salaris, toeslagen en kostenvergoedingen en de overige componenten van de inlenersbeloning. De opdrachtgever stelt L1NDA Connect tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in of aanvullingen op deze informatie, daaronder begrepen loonsverhogingen. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het bepaalde in de Wet aanpak schijnconstructies, op grond waarvan de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het juiste loon aan de flexwerker.
 5. Indien op enig moment blijkt dat de door L1NDA Connect van de opdrachtgever ontvangen informatie niet (volledig) juist is, niet tijdig is aangeleverd en/of niet volstaat voor de werkelijk door de flexwerker uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan L1NDA Connect alsnog op eerste verzoek van L1NDA Connect de juiste informatie met betrekking tot de beloning verstrekken. De functie en/of beloning kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de flexwerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak heeft met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO, de inlenersbeloning en/of de geldende arbeidsvoorwaardenregeling. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert L1NDA Connect de beloning van de flexwerker én het tarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief verschuldigd vanaf het moment dat L1NDA Connect de gecorrigeerde beloning aan de flexwerker is verschuldigd.
 6. L1NDA Connect draagt, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zorg voor de verloning van de flexwerker en de afdracht van verschuldigde loonheffingen. De opdrachtgever zal zonder toestemming van L1NDA Connect geen vergoedingen betalen of verstrekkingen doen aan de flexwerker. Indien de opdrachtgever vergoedingen betaalt of verstrekkingen doet aan de flexwerker, draagt de opdrachtgever zorg voor de afdracht van alle over die vergoedingen of verstrekkingen verschuldigde loonheffingen. De opdrachtgever vergoedt aan L1NDA Connect alle schade die deze lijdt als gevolg van het feit dat over die vergoedingen en verstrekkingen loonheffingen verschuldigd zijn en vrijwaart L1NDA Connect tegen aanspraken van de flexwerker of derden, waaronder de Belastingdienst, ter zake.

Artikel 10: Goede uitoefening van leiding en toezicht flexwerkers

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de flexwerker bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen personeel gehouden is.
 2. De opdrachtgever is gehouden L1NDA Connect periodiek en ieder geval op eerste verzoek van L1NDA Connect te informeren over het functioneren en welzijn van de flexwerker(s). Omstandigheden die mogelijk invloed hebben op de continuering van de terbeschikkingstelling, dienen zo spoedig mogelijk door de opdrachtgever aan L1NDA Connect gemeld te worden.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de flexwerker op zijn beurt aan een derde ter beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van deze derde of een door deze aan te wijzen derde werkzaamheden te verrichten. Onder een derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon, waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 4. De opdrachtgever kan de flexwerker slechts te werk stellen in afwijking van het bij de opdracht, de voorwaarden en/of de overige overeenkomst bepaalde, indien L1NDA Connect en de flexwerker daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 5. De opdrachtgever zal de flexwerker niet te werk stellen buiten Nederland.
 6. De opdrachtgever kan in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden door de flexwerker bedrijfsmiddelen aan de flexwerker verstrekken. De opdrachtgever zal de flexwerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van L1NDA Connect geen bedrijfsmiddelen, in het bijzonder laptops, mobiele telefoons, smartphones of vervoersmiddelen, verstrekken, waarvan het gebruik door de flexwerker niet beperkt is tot de uitvoering van de werkzaamheden. In geval van het verstrekken van bedrijfsmiddelen door opdrachtgever aan de flexwerker, zal de opdrachtgever zorgdragen voor een adequate verzekering van de bedrijfsmiddelen en de flexwerker als gebruiker daarvan. L1NDA Connect is niet aansprakelijk voor schade die door de flexwerker aan of met het bedrijfsmiddel is veroorzaakt dan wel voortvloeit uit een onjuist of bovenmatig gebruik van het bedrijfsmiddel.
 7. De opdrachtgever zal aan de flexwerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, is beschadigd of teniet gegaan.
 8. L1NDA Connect is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan de opdrachtgever, derden of de flexwerker zelf, die voortvloeit uit handelen of nalaten van de flexwerker, tenzij – en dan voor zover – die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van L1NDA Connect bij de selectie van de (aspirant-)flexwerker.
 9. De opdrachtgever vrijwaart L1NDA Connect tegen elke aanspraak van derden of de flexwerker jegens L1NDA Connect als werkgever van de flexwerker ter zake van de in de leden 6,7 en 8 van dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende en in redelijkheid door L1NDA Connect gemaakte kosten.

Artikel 11: Arbeidsomstandigheden flexwerkers

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever verstrekt L1NDA Connect op grond van artikel 5 lid 5 Arbeidsomstandighedenwet tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de risico’s op de werkplek van de flexwerker en van de risico beperkende maatregelen. De opdrachtgever is jegens de flexwerker en L1NDA Connect verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2. Indien de flexwerker schade lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever L1NDA Connect hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, een schriftelijke rapportage van het voorval opstellen en aan L1NDA Connect verstrekken. Indien wettelijk vereist zal de opdrachtgever bovendien de bevoegde instanties onverwijld van het voorval op de hoogte stellen. In de voornoemde rapportage wordt de toedracht van het voorval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre de schade het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van de schade.
 3. De opdrachtgever zal aan de flexwerker alle schade vergoeden die de flexwerker lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van de opdrachtgever, indien en voor zover opdrachtgever en/of L1NDA Connect daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658, artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Indien de flexwerker overlijdt, zal de opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek de schade vergoeden aan de in dat artikel bedoelde personen.
 5. De opdrachtgever vrijwaart L1NDA Connect tegen elke aanspraak van de flexwerker of de in lid 4 bedoelde personen jegens L1NDA Connect als werkgever van de flexwerker ter zake van dit in dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende en in redelijkheid door L1NDA Connect gemaakte kosten.

Artikel 12: Tarieven terbeschikkingstelling flexwerkers

 1. Het in de opdracht(bevestiging) vermelde tarief is het tarief over de normale uren, te weten de uren die tegen 100% van het geldende salaris worden uitbetaald. Indien de flexwerker recht heeft op een toeslag op dit salaris is het tarief evenredig hoger. Het vermelde tarief is exclusief de eventueel door L1NDA Connect aan de flexwerker verschuldigde atv, vergoedingen voor diensten en uren als bedoeld in artikel 9 lid 3 en overige (kosten)vergoedingen, tenzij anders is bepaald.
 2. Tenzij schriftelijk anders vermeld of overeengekomen, wordt het tarief berekend over de door de flexwerker gewerkte uren en de overige uren die op grond van deze voorwaarden, de opdracht(bevestiging) en/of overige overeenkomst door L1NDA Connect in rekening worden gebracht. Pauzes worden aan de flexwerker doorbetaald en aan de opdrachtgever doorberekend, indien het eigen personeel van de opdrachtgever ook recht heeft op doorbetaling van pauzes. Behoudens voor zover elders in deze voorwaarden, de opdracht(bevestiging) of overige overeenkomst anders is bepaald, wordt het tarief niet berekend over de uren die niet door de flexwerker gewerkt zijn als gevolg van ziekte, vakantie of een andere oorzaak die op grond van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek niet toerekenbaar is aan de opdrachtgever.
 3. Het door de opdrachtgever aan L1NDA Connect verschuldigde bedrag bestaat uit de optelsom van de tarieven over de normale uren, de eventuele toeslaguren, de eventuele atv, eventuele vergoedingen voor de diensten en uren als bedoeld in artikel 9 lid 3 en overige (kosten)vergoedingen. Over alle in rekening gebrachte bedragen wordt BTW in rekening gebracht.
 4. Indien op enig moment tijdens de opdracht de toepasselijke beloningsregeling wijzigt stelt L1NDA Connect de beloning van de flexwerker en het tarief voor de resterende duur van die opdracht opnieuw vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie.
 5. Behalve in het in lid 4 bedoelde geval is L1NDA Connect gerechtigd om de verschuldigde tarieven en (kosten)vergoedingen tijdens de opdracht aan te passen in geval van en overeenkomstig:
  • een stijging van de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid als gevolg van (wijziging van) de CAO, de voor de flexwerker geldende arbeidsvoorwaardenregeling en/of de daarbij geregelde lonen en/of (wijziging van) de inlenersbeloning;
  • een stijging van de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid als gevolg van (wijzigingen in of ten gevolge van) wet- en- regelgeving, waaronder begrepen (de uitvoering van) de sociale en fiscale wet- en regelgeving of enig verbindend voorschrift;
  • een stijging van de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid in verband met door L1NDA Connect te verrichten uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor scholing, ziekteverzuim, inactiviteit en/of afvloeiing van flexwerkers. Daarnaast is L1NDA Connect gerechtigd haar tarieven jaarlijks in week 1 te verhogen op basis van de CBS-index CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning voor personeel in de zakelijke dienstverlening (SBI 2008 M-N Zakelijke dienstverlening).
 6. Iedere aanpassing van het tarief wordt zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt.

Artikel 13: Tijdverantwoording

 1. L1NDA Connect zal haar factuur opstellen op basis van een door de opdrachtgever – overeenkomstig lid 2 of op een andere overeengekomen wijze – geaccordeerde tijdverantwoording.
 2. De tijdverantwoording vindt plaats  door middel van de urenoverzichten die inzichtelijk zijn via de  internetportal van L1NDA Connect. Er vindt een automatische check-out van de gewerkte uren plaats na 48 uur na de geplande werktijd. In deze 48 uur dient het urenoverzicht te worden gecontroleerd en kunnen de uren zowel door de flexwerker als de opdrachtgever worden aangepast. De opdrachtgever wordt geacht een tijdverantwoording te hebben geaccordeerd indien hij een urenoverzicht niet tijdig heeft gecorrigeerd.
 3. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien, dat in de tijdverantwoording in ieder geval de volgende gegevens correct en volledig zijn vermeld: de naam van de flexwerker, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de voorwaarden de opdracht(bevestiging) en/ of overige overeenkomst het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en – voor zover vermeld – eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
 4. Indien en voor zover de flexwerker en de opdrachtgever van mening verschillen over de juistheid of volledigheid van de tijdverantwoording, is L1NDA Connect gerechtigd de uren, kosten en toeslagen vast te stellen overeenkomstig de opgave van de flexwerker, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem opgegeven informatie correct is.

Artikel 14: Indienstneming flexwerker door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd een arbeidsverhouding, zoals bedoeld in artikel 2 bullet 2, aan te gaan met een flexwerker. De opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd aan L1NDA Connect voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de flexwerker.
 2. De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de flexwerker aan te gaan, brengt L1NDA Connect hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft. De opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de beoordeling van het arbeidsverleden van de flexwerker. L1NDA Connect kan, voor zover de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving dit toelaten, op verzoek van de opdrachtgever informatie over dit arbeidsverleden verschaffen, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan, mede omdat zij hiervoor afhankelijk is van de flexwerker.
 3. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding aangaan met een flexwerker wiens terbeschikkingstelling nog niet rechtsgeldig is geëindigd.
 4. Indien de opdrachtgever overeenkomstig dit artikel een arbeidsverhouding aangaat met een flexwerker eindigt de opdracht tussen de opdrachtgever en L1NDA Connect met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.

Artikel 15: Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

 1. L1NDA Connect B.V. overeenkomstig artikel 7a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt.
 2. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De opdrachtgever is verplicht de bij hem werkzame flexwerkers gelijke toegang te verlenen tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming (met name kantine-, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten), als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij een verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.
 3. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8c van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De opdrachtgever is verplicht de binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis te brengen van de aan hem ter beschikking gestelde flexwerkers.
 4. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Het is L1NDA Connect niet toegestaan flexwerkers ter beschikking te stellen aan (het gedeelte van) de onderneming van de opdrachtgever, waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. De opdrachtgever zal L1NDA Connect tijdig en volledig informeren over (verwachte) door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder in ieder geval begrepen een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting.
 5. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 12a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De opdrachtgever is verplicht voor de aanvang van de terbeschikkingstelling elektronisch informatie over de arbeidsvoorwaarden te verschaffen – zoals bedoeld in de artikelen 8 of 8b Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs- aan L1NDA Connect.

Hoofdstuk 5 gebruik marktplaats L1NDA Connect

Artikel 16: Gebruik ICT-middelen

 1. L1NDA Connect maakt in het kader van de uitvoering van de dienst(en) gebruik van ICT-middelen zoals de website L1NDA Connect en maakt deze voor gebruik door de opdrachtgever beschikbaar, onder meer voor de uitwisseling van gegevens en het verrichten van rechtshandelingen. Op het gebruik van deze ICT-middelen is het bepaalde in deze artikelen en elders in deze voorwaarden ten aanzien van de ICT-middelen bepaalde van toepassing. Met inachtneming van de beperkingen uiteengezet in dit artikel en de overige voorwaarden van deze algemene voorwaarden, verleent L1NDA  Connect aan opdrachtgever een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om bevoegde gebruikers toe te staan L1NDA Connect tijdens de periode van de opdracht te gebruiken. In afwijking van artikel 3:15a lid 2 en 3 BW en artikel 6:227a lid 1 BW worden rechtshandelingen verricht met gebruikmaking van de ICT-middelen en daarvoor door L1NDA Connect voorgeschreven procedures.
 2. Het gebruik van de ICT-middelen door de opdrachtgever is beperkt tot het doel, waarvoor het is verstrekt, te weten het faciliteren en gebruik maken van de diensten van L1NDA Connect, daaronder begrepen het communiceren en verrichten van rechtshandelingen in het kader van die diensten. Het gebruiksrecht eindigt automatisch bij het eindigen van de dienstverlening. De opdrachtgever is alleen gerechtigd om de ICT-middelen voor zijn eigen interne bedrijfsdoeleinden te gebruiken en is niet gerechtigd om de ICT-middelen al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten bate van derden te gebruiken.
 3. De opdrachtgever zal bij het gebruik van de ICT-middelen alle mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen en zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, deze voorwaarden en de bij of voor de ICT-middelen gepubliceerde of op andere wijze door L1NDA Connect verstrekte (nadere) gebruiksvoorwaarden en/of gebruiksinstructies, inclusief eventuele wijzigingen daarin. Opdrachtgever zal de gebruiksinstructies en voorwaarden regelmatig doornemen in verband met eventuele wijzigingen daarin of aanvullingen daarop. Indien L1NDA Connect extra kosten moet maken of extra tijd moet besteden aan haar dienstverlening doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan is L1NDA Connect gerechtigd de hierdoor extra te maken kosten of te besteden tijd in rekening te brengen. L1NDA Connect zal de opdrachtgever, indien redelijkerwijs mogelijk, vooraf waarschuwen over mogelijke extra kosten en de opdrachtgever in staat stellen de ICT-middelen alsnog op de juiste wijze te gaan gebruiken alvorens extra kosten in rekening te gaan brengen.
 4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij en zijn werknemers, daaronder begrepen door hem ingeschakelde derden, maken van de ICT-middelen en staat er voor in dat deze werknemers of derden bevoegd en gerechtigd zijn tot het gebruik van de ICT-middelen en de daarmee uitgewisselde informatie en tot het verrichten van rechtshandelingen met behulp van de ICT- middelen. De opdrachtgever ziet erop toe dat alleen werknemers, die betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en/of afwikkeling van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomsten tussen de opdrachtgever en L1NDA Connect toegang krijgen tot en gebruik maken van de ICT-middelen. De opdrachtgever zal L1NDA Connect alle schade vergoeden die voortvloeit uit een onjuist of onterecht gebruik door (werknemers van) opdrachtgever van de ICT-middelen en L1NDA Connect vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband houden met dit gebruik en/of de middels de ICT-middelen uitgewisselde gegevens. Onverminderd haar overige rechten is L1NDA Connect bevoegd het gebruik van de ICT-middelen op te schorten of de (betreffende werknemer van de) opdrachtgever – tijdelijk of definitief – de toegang tot de ICT-middelen te ontzeggen, indien hij zich niet aan de voornoemde voorwaarden en instructies houdt. L1NDA Connect is niet aansprakelijk voor eventuele hierdoor door de opdrachtgever geleden schade.
 5. De opdrachtgever treft passende technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen onder andere ten behoeve van het juiste en ongestoorde gebruik van de ICT-middelen en daarmee uitgewisselde informatie en ter voorkoming van schade.
 6. De opdrachtgever draagt zijn eigen kosten voor het gebruik van de ICT-middelen.
 7. Het is niet toegestaan de ICT-middelen te gebruiken als opslagplaats van unieke gegevens of als back-up daarvan. De gegevens die toegankelijk zijn via de ICT-middelen worden slechts tijdelijk in de ICT-middelen getoond en bewaard. De opdrachtgever dient zelf, met inachtneming van het in de wet en de voorwaarden bepaalde, zorg te dragen voor een adequate back- up van gegevens en is verantwoordelijk voor de naleving van de op grond van wet, regelgeving of overeenkomst op hem rustende bewaarverplichtingen. Indien door een storing unieke gegevens opgeslagen in/op de ICT-middelen beschadigen of verloren gaan, is L1NDA Connect hiervoor niet aansprakelijk.
 8. De opdrachtgever zal bij het gebruik van de ICT-middelen geen hinder veroorzaken voor L1NDA Connect, de overige gebruikers van de ICT-middelen of andere derden. De opdrachtgever dient direct aan alle instructies van L1NDA ter voorkoming of opheffing van dergelijke hinder gehoor te geven, onverminderd het recht van L1NDA om het gebruik van de ICT-middelen op te schorten ter opheffing van dergelijke hinder.
 9. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven of overeengekomen, zijn de ICT-middelen ontworpen voor gebruik door natuurlijke personen. Het is niet toegestaan om de ICT-middelen door geautomatiseerde systemen te laten benaderen of gebruiken, of om een koppeling tot stand te brengen tussen de ICT-middelen en een geautomatiseerd systeem zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van L1NDA Connect.
 10. Indien de opdrachtgever voor het gebruik van de ICT-middelen inloggegevens ontvangt van L1NDA Connect dienen deze inloggegevens strikt vertrouwelijk te worden behandeld. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor ieder gebruik en misbruik dat met behulp van die inloggegevens wordt gemaakt van de ICT- middelen. Rechtshandelingen, verricht met gebruikmaking van de inloggegevens (zoals bijvoorbeeld het doen van aanvragen of het corrigeren van een via de tool aangeboden tijdverantwoording) binden de opdrachtgever. L1NDA Connect mag er van uit gaan dat gebruikers van de inloggegevens bevoegd zijn de opdrachtgever te vertegenwoordigen. Indien de opdrachtgever vermoedt dat de vertrouwelijkheid van de inloggegevens is geschonden of dat er sprake is van misbruik van de inloggegevens dan zal de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk melden bij L1NDA Connect. L1NDA Connect zal vervolgens zo spoedig mogelijk de betreffende inloggegevens deactiveren.
 11. L1NDA Connect kan ondersteuning per telefoon en/of e-mail geven bij het gebruik van de ICT-middelen, maar is daartoe niet verplicht.

Artikel 17: Werking en beschikbaarheid  ICT-middelen

 1. L1NDA Connect zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van de ICT-middelen te waarborgen. L1NDA Connect staat echter niet in voor de continue, storingsvrije beschikbaarheid van de ICT-middelen of de volledig correcte verwerking van gegevens daarmee. L1NDA Connect is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor gebreken in de beschikbaarheid en werking van de ICT-middelen door overmacht (waaronder uitdrukkelijk begrepen storingen op het internet, hacking, denial en service attacks) en/of door handelen of nalaten van (werknemers van) de opdrachtgever of door de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 2. De opdrachtgever zal L1NDA Connect direct informeren indien de opdrachtgever storingen waarneemt of (per abuis) toegang krijgt tot niet voor de opdrachtgever bestemde gegevens. Opdrachtgever zal alle benodigde medewerking verlenen aan een eventueel storingsonderzoek en zal niet voor hem bestemde gegevens, indien mogelijk, direct verwijderen op een door L1NDA Connect te bepalen wijze. In het geval een storing niet wordt aangetroffen of door de opdrachtgever zelf of derden die hij heeft ingeschakeld werd veroorzaakt, behoudt L1NDA Connect zich het recht voor de redelijke kosten ter zake van het storingsonderzoek en de eventuele storingsoplossing aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. L1NDA Connect is gerechtigd de beschikbaarheid van de ICT-middelen tijdelijk op te schorten, wanneer dit noodzakelijk is in verband met een door te voeren wijziging dan wel in verband met preventief en/ of correctief onderhoud. L1NDA Connect zal zich redelijkerwijs inspannen de overlast voor de opdrachtgever zo beperkt mogelijk te houden.
 4. L1NDA Connect is gerechtigd de ICT-middelen van tijd tot tijd aan te passen, onder andere in verband met technologische ontwikkelingen, veranderingen in haar bedrijfsprocessen of bedrijfsbeleid. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Van aanpassingen in de ICT- middelen, die een wezenlijke impact hebben voor de opdrachtgever (bijvoorbeeld omdat gegevens voortaan op een nieuwe manier moeten worden aangeleverd), wordt – waar mogelijk – via de ICT- middelen of op andere wijze vooraf mededeling gedaan aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient daarom de eventuele gebruiksinstructies en overige gegevens die L1NDA Connect via de ICT- middelen of op andere wijze beschikbaar maakt regelmatig door te nemen en in acht te nemen bij het gebruik van de ICT-middelen.

Artikel 18: Beveiliging

 1. L1NDA Connect neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om de ICT- middelen te beschermen tegen schade door virussen of andere software of berichten, of door ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens van de opdrachtgever. L1NDA Connect neemt hiervoor in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen:
  • De ICT-middelen waarop de gegevens van de opdrachtgever worden opgeslagen, zijn geplaatst in ruimtes waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben en die beveiligd zijn met branddetectieapparatuur en een toegangscontrolesysteem;
  • L1NDA Connect maakt gebruik van antivirus programma’s om haar gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;
  • L1NDA Connect gebruikt zogenaamde gelaagde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en van binnen L1NDA toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens.
 2. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat het onmogelijk is om iedere besmetting van ICT-middelen, en ieder ongeautoriseerd gebruik, misbruik en/of ongewilde beschadiging of verlies van gegevens volledig uit te sluiten. L1NDA Connect aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever indien, ondanks de genomen maatregelen, gegevens van de opdrachtgever alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij dit aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van L1NDA Connect.
 3.  Indien de opdrachtgever en L1NDA Connect in het kader van de overeengekomen dienst(en) een koppeling tot stand brengen tussen systemen van de opdrachtgever en L1NDA Connect, zal de opdrachtgever adequate maatregelen nemen om de ICT-middelen en de daarop verwerkte gegevens te beschermen tegen schade, misbruik en ongeautoriseerde toegang via de koppeling vanuit de systemen van de opdrachtgever. L1NDA Connect kan hieraan nadere eisen stellen en behoudt zich het recht voor om tijdelijk de koppeling op te schorten, indien een gebrek aan beveiliging bij de opdrachtgever een gevaar vormt voor de ICT-middelen of overige systemen van L1NDA Connect.

Artikel 19 Informatie

 1. De informatie, die wordt getoond via de ICT-middelen wordt met zorg verzameld en samengesteld. L1NDA Connect kan er echter niet voor instaan dat deze informatie altijd correct, volledig en actueel is. Onvolkomenheden kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van de afhankelijkheid van L1NDA Connect van informatie van derden, de gehanteerde administratieve processen, de gebruikte technologie of storingen op het internet. Indien de opdrachtgever constateert dat bepaalde gegevens niet correct zijn, zal hij L1NDA Connect hier direct op attenderen.
 2. Indien de opdrachtgever via ICT-middelen informatie aan L1NDA Connect doorgeeft is hij er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct en volledig is. L1NDA Connect mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. L1NDA Connect is niet gehouden om door of namens de opdrachtgever doorgegeven informatie op juistheid en volledigheid te controleren. Indien L1NDA Connect dit in een voorkomend geval toch doet en hierover adviseert gebeurt dit onverplicht en zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid hiervoor. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de resultaten die uit de diensten, de documentatie of internetportal Linda Connect zijn verkregen en voor de conclusies die uit dit gebruik worden getrokken.
 3. L1NDA Connect is bevoegd (maar niet verplicht) om via de ICT-middelen uitgewisselde informatie, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.
 4. Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/ of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of – naar de mening van L1NDA Connect – onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. L1NDA Connect behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.
 5. Ten aanzien van de inhoud van via de ICT-middelen uitgewisselde informatie of verrichte rechtshandelingen, is de registratie hiervan in of door middel van de ICT-middelen beslissend. Deze registratie is eveneens beslissend ten aanzien van het tijdstip waarop de informatie door L1NDA Connect beschikbaar is gesteld respectievelijk is ontvangen of de betreffende rechtshandeling is verricht. L1NDA Connect zal bij gemotiveerde betwisting door opdrachtgever van tijdstip of inhoud van de informatie of de rechtshandeling, hier op een redelijke en transparante wijze onderzoek naar doen en de opdrachtgever van de resultaten hiervan op de hoogte brengen. Opdrachtgever heeft niet het recht betalingen op te schorten op grond van een dergelijke betwisting.

Hoofdstuk 6 algemene bepalingen

Artikel 20: Facturatie en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaald in deze voorwaarden, wordt wekelijks gefactureerd en wordt de factuur door middel van een elektronisch bericht aangeboden in een door L1NDA Connect te bepalen formaat en opmaak.
 2. De opdrachtgever is gehouden elke factuur van L1NDA Connect te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur is voldaan, indien en zodra het verschuldigde bedrag door L1NDA Connect is ontvangen.
 3. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van L1NDA Connect een schriftelijke machtiging aan L1NDA Connect verstrekken om het bedrag van de factuur door middel van automatische incasso binnen de overeengekomen termijn van het door de opdrachtgever opgegeven bankrekeningnummer af te schrijven. Indien geen termijn is overeengekomen, bedraagt deze 14 kalenderdagen na factuurdatum. De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende saldo op het door hem opgegeven bankrekeningnummer en zal zich onthouden van het storneren van enige betaling aan L1NDA Connect.
 4. Uitsluitend betalingen aan L1NDA Connect of een door L1NDA Connect schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen door de opdrachtgever aan een flexwerker, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover L1NDA Connect en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.
 5. Indien een factuur niet binnen de in lid 2 genoemde termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van L1NDA Connect zijnde kopie van de door L1NDA Connect aan de opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 6. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan L1NDA Connect te melden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 7. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terechte tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
 8. L1NDA Connect is gerechtigd de kredietwaardigheid te toetsen van opdrachtgever en aan haar gelieerde ondernemingen.
 9. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van L1NDA Connect, aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van L1NDA Connect:

  • een machtiging voor automatische incasso als bedoeld in het derde lid te geven;
  • een voorschot te verstrekken; en/of
  • afdoende zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen jegens L1NDA Connect, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins.

  Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de opdrachtgever.

 10. Indien de opdrachtgever het in lid 9 bedoelde voorschot niet verstrekt, de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door L1NDA Connect gestelde termijn, geen machtiging tot automatische incasso geeft of storneert als bedoeld in lid 3, is de opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is L1NDA Connect gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit alle opdrachten en/of overige overeenkomsten met opdrachtgever op te schorten dan wel alle opdrachten en/of overige overeenkomsten met opdrachtgever direct op te zeggen zonder daartoe schadeplichtig jegens de opdrachtgever te zijn in verband met deze opschorting of opzegging. Alle vorderingen van L1NDA Connect worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.
 11. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die L1NDA Connect maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 250,00 per vordering), tenzij L1NDA Connect aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds, zodra de opdrachtgever in verzuim is, door de opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.
 12. Indien de opdracht is aangegaan met meer dan één opdrachtgever, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. Volledige betaling van de factuur, eventuele bijkomende kosten en rente door een opdrachtgever ontslaat de overige opdrachtgevers van hun betalingsverplichting jegens L1NDA Connect.

Artikel 21: Aansprakelijkheid van L1NDA Connect

 1. Iedere uit de opdracht en/of overige overeenkomst met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een flexwerker voortvloeiende aansprakelijkheid van L1NDA Connect is per gebeurtenis beperkt tot het op grond van deze voorwaarden, de opdracht(bevestiging) en/ of overige overeenkomst in rekening te brengen tarief over de duur van de opdracht met een maximum van 3 maanden. De aansprakelijkheid van L1NDA Connect in verband met de overige in deze voorwaarden genoemde diensten is per gebeurtenis beperkt tot het door L1NDA Connect aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de opdracht. Iedere aansprakelijkheid van L1NDA Connect is beperkt tot € 5.000,00 (vijfduizend euro) per jaar. Bij de toepassing van dit artikel geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.
 2. Aansprakelijkheid van L1NDA Connect voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 22: Verzekering

 1. De opdrachtgever en L1NDA Connect zullen zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in deze voorwaarden. Op verzoek van L1NDA Connect verstrekt de opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Artikel 23: Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de ICT-middelen, de teksten, data(bestanden), formats, logo’s, merken, overig beeld- en/ of geluidsmateriaal en elk ander materiaal, daaronder begrepen het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan, waar de opdrachtgever toegang toe krijgt in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, met uitzondering van materiaal van de opdrachtgever, berusten uitsluitend bij L1NDA Connect of haar licentiegevers. Dit geldt ook voor eventueel specifiek op verzoek en/of op kosten van de opdrachtgever gemaakte aanpassingen, aanvullingen of werken. Aan de opdrachtgever wordt met betrekking tot de ICT-middelen en voornoemd materiaal alleen een tijdelijk, persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verschaft, voor zover en zolang dit nodig is om gebruik te kunnen maken van de tussen L1NDA Connect en de opdrachtgever overeengekomen diensten. Door L1NDA Connect specifiek voor de opdrachtgever vervaardigd materiaal, zoals een klantspecifiek rapport, mag ook na afloop van de dienstverlening nog – voor eigen interne bedrijfsdoeleinden – door de opdrachtgever worden gebruikt.
 2. L1NDA Connect is vrij alle van de opdrachtgever ontvangen input, feedback, suggesties e.d. voor de ICT-middelen en het in lid 1 bedoelde materiaal te gebruiken zonder nadere toestemming of verschuldigdheid van enige vergoeding. Indien L1NDA Connect op verzoek of suggestie van de opdrachtgever al dan niet tegen betaling aanvullingen of aanpassingen in de ICT-middelen of het materiaal aanbrengt, dan heeft L1NDA Connect het recht dergelijke aanpassingen en/of aanvullingen ook beschikbaar te maken aan overige gebruikers van de ICT-middelen of het materiaal. L1NDA Connect is niet verplicht op enig verzoek tot aanpassing of aanvulling van haar ICT-middelen of materiaal in te gaan.
 3. De opdrachtgever vrijwaart L1NDA Connect tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden op door de opdrachtgever in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst aan L1NDA Connect of de flexwerker beschikbaar gesteld materiaal.
 4. Aan de opdrachtgever komen de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de door de flexwerker verrichten werkzaamheden toe, indien en voor zover dit bij de wet is bepaald. L1NDA Connect zal de flexwerker op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voorzover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen, althans te bevorderen dat alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de werkzaamheden van de flexwerker toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever.
 5. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de flexwerker aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 4 bedoelde intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert L1NDA Connect over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan L1NDA Connect.

Artikel 24: Geheimhouding

 1. L1NDA Connect en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten, flexwerkers, werknemers, klanten en overige relaties, die aan hen bekend is geworden in verband met een aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en dan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. L1NDA Connect legt haar flexwerkers een algemene geheimhoudingsverplichting op. Daarnaast kan op verzoek van de opdrachtgever een meer specifieke geheimhoudingsverplichting worden afgesproken. De inhoud hiervan wordt in overleg tussen L1NDA Connect en de opdrachtgever afgestemd. Het staat de opdrachtgever ook vrij om de flexwerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert L1NDA Connect over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan L1NDA Connect.
 3. L1NDA Connect kan niet instaan voor de naleving van enige geheimhoudingsverplichting door de flexwerker en is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de flexwerker. De opdrachtgever zal L1NDA Connect vrijwaren tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de flexwerker.

Artikel 25: Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met de wet- en regelgeving betreffende het vaststellen van de identiteit van flexwerkers.  De opdrachtgever is gehouden zelf:
  • de identiteit van de kandidaat, de flexwerker of een andere bij hem werkzame persoon vast te stellen en zal daartoe een zorgvuldige controle van een origineel identiteitsdocument, als bedoeld in artikel 1 sub 1, 2 en 3 van de wet op de identificatieplicht, uitvoeren; en
  • vast te stellen of de aan hem voorgestelde kandidaten, de bij hem werkzame flexwerkers of andere personen, gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten. Enkel indien sprake is van een wettelijke verplichting zoals in geval van terbeschikkingstelling van vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen, zal L1NDA Connect voorafgaand aan de terbeschikkingstelling een afschrift van het identiteitsdocument aan de opdrachtgever verstrekken en zal de opdrachtgever zich voorafgaand aan de terbeschikkingstelling er van vergewissen of hij dit afschrift van het identiteitsdocument heeft ontvangen en in zijn administratie heeft opgenomen.

Artikel 26: Voorkoming van discriminatie

 1. De opdrachtgever en L1NDA Connect zullen bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht of overige overeenkomst, in het bijzonder de opdracht tot werving en selectie of tot terbeschikkingstelling van flexwerkers, uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. De opdrachtgever en L1NDA Connect zullen geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

Artikel 27: Medezeggenschap

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn verplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR).
 2. De opdrachtgever zal het voor zijn onderneming ingestelde medezeggenschapsorgaan tijdig informeren met betrekking tot de (verwachte) inzet van flexwerkers in zijn onderneming. Indien en voor zover opdrachtgever zich bij de vervulling van deze informatieverplichtingen wenst te baseren op door L1NDA Connect verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waartoe de WOR verplicht.
 3. De opdrachtgever staat er voor in dat op het moment dat een opdracht of overige overeenkomst tot stand komt, er voldaan is aan de verplichtingen van de opdrachtgever op grond van de WOR, zoals het vragen van advies aan het voor zijn onderneming ingestelde medezeggenschapsorgaan.
 4. Flexwerkers krijgen na 24 maanden bij de opdrachtgever te hebben gewerkt medezeggenschapsrechten bij die opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om de flexwerker, die lid is van een medezeggenschapsorgaan van L1NDA Connect of van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving. Indien de flexwerker medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de flexwerker onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband met het uitoefenen van medezeggenschap.

Artikel 28: Privacy

 1. In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en flexwerkers, plaats. De opdrachtgever en L1NDA Connect zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving.
 2. Zowel L1NDA Connect als opdrachtgever kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke tenzij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat één van de partijen verwerker is ten behoeve van de ander. In dat geval zullen partijen een verwerkersovereenkomst overeenkomen.
 3. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van L1NDA Connect die L1NDA Connect op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door L1NDA Connect aan hem verstrekte gegevens.
 4. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan L1NDA Connect alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en een rechtsgeldige grondslag heeft, zoals benodigde toestemming van de betreffende personen.
 5. Op de verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgever is het privacystatement van L1NDA Connect van toepassing. Het privacystatement is te vinden op  de website.
 6. De opdrachtgever vrijwaart L1NDA Connect tegen elke aanspraak van kandidaten, flexwerkers, werknemers van de opdrachtgever of overige derden jegens L1NDA Connect in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door L1NDA Connect gemaakte kosten.

Artikel 29: Economische sancties

De opdrachtgever verklaart dat zijn onderneming, zijn eventuele dochterondernemingen en zijn directieleden en flexwerkers niet voorkomen op sanctielijsten en ook nooit onderwerp zijn geweest van vorderingen, procedures of onderzoeken in verband met economische sancties. De opdrachtgever staat ervoor in dat de opdrachtgever en zijn eventuele dochterondernemingen niet in strijd handelen met economische sancties en ook niet betrokken zijn bij activiteiten waardoor L1NDA Connect of flexwerkers van L1NDA Connect in strijd handelen met economische sancties. De opdrachtgever garandeert dat gelden die worden betaald aan L1NDA Connect niet afkomstig zijn van activiteiten die in strijd zijn met economische sancties. 

Artikel 30: Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen, ter keuze van L1NDA Connect, in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam of door de bij of krachtens de wet bevoegde rechtbank.

Artikel 31: Slotbepaling

 1. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht, de overige overeenkomst  en deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 2. L1NDA Connect is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen op grond van de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen aan een derde.
 3. In geval van bijzondere – voorziene of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de CAO, is L1NDA Connect gerechtigd de opdracht of overige overeenkomst per direct aan te passen of te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden  redelijkerwijs niet van L1NDA Connect gevergd kan worden de opdracht of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.

* salaris, loonsverhogingen, evt. ATV, toeslagen, vergoeding reisuren/reistijd en kostenvergoedingen.

** elke oproep en de eventuele intrekking/wijziging daarvan dient digitaal te worden gedaan (bewijs terzake dient 5 jaar door opdrachtgever bewaard te worden). De oproep dient de dagen en tijdstippen waarop de flexwerker moet komen werken te vermelden. De oproep dient in beginsel steeds minimaal 4 dagen voor aanvang van de werkzaamheden te geschieden. Bij een oproep korter van tevoren kan de flexwerker niet worden verplicht te komen werken. Dit geldt ook voor gewijzigde oproepen. Wordt de oproep korter dan 4 dagen van tevoren (deels) ingetrokken of gewijzigd dan heeft de flexwerker recht op het loon dat hij/zij zou hebben ontvangen als hij conform de oproep zou hebben gewerkt.

*** Hiervan is sprake als:

 1. de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als een vast aantal uren per periode van:
  • maximaal 1 maand; of
  • maximaal een jaar en het recht op loon gelijkmatig is gespreid over die periode; of
 2. de flexwerker geen recht heeft op loon als er geen werk is.